Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Ogłoszenia

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminnej Spółki Wodnej w Dębnie
14 kwi 2011
Kategoria: Ogłoszenia

Uchwała

Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Dębnie z dnia 28.03.2011 r.

W sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Gminnej Spółki Wodnej w Dębnie 

      Na podstawie art. 173 ust. 5 Ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości, § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108) oraz Uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Dębnie z dnia 20 stycznia 2009 r. uchwala się co następuje:

§ 1

1.Ogłasza się  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, gruntowa zabudowa, położonej w miejscowości Sufczyn, Gmina Dębno, składającej się z działki nr ewidencyjny 738 o powierzchni 0,17 ha zabudowanej budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 280,00 m²  stanowiącej własność Gminnej Spółki Wodnej  w Dębnie, wpisanej do Księgi Wieczystej nr 20848 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzesku. W dz. III Księgi Wieczystej wpisana jest służebność przejazdu, przechodu i przegonu pasem dwumetrowej szerokości wzdłuż zachodnich granic parcel budowlanych 187/3 i gruntowej 1235/24 na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy pgrt. 1235/25, 1235/9, 1235/10, 1235/19 (obecnie działka nr 275), wpis z dnia 07.09.1970.r.

2.W/w nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno jest położona w terenie oznaczonym symbolem K4UC – tereny usług komercyjnych.

3.Cena wywoławcza wyżej opisanej nieruchomości wynosi 210 000,00 złotych (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych). Cena ta nie jest obciążona podatkiem VAT.

4.Termin przetargu 20.05.2011 r., godzina 10.00, miejsce przetargu Urząd Gminy Dębno, pokój 44 A.

5.Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są do wpłacenia wadium w pieniądzu w wysokości 21 000,00 zł do dnia 18.05.2011 r. przelewem na konto Gminnej Spółki Wodnej w Dębnie: BS Dębno nr konta 74 9453 0009 0031 0300 0244 0001. Wpłaty wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby kwota wpłynęła na konto Gminnej Spółki Wodnej w Dębnie w określonym wyżej terminie. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowody wpłat wadium oraz dokumenty stwierdzające tożsamość.

6.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej, tj. o kwotę 2 100,00 zł. Wyklucza się możliwość rozłożenia na raty ceny uzyskanej w wyniki licytacji. Cena nabycia podlega uregulowaniu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Kupujący ponosi koszty opracowania dokumentacji geodezyjnej, sporządzenia aktu notarialnego oraz założenia księgi wieczystej nabywanej nieruchomości.

7.Wadium wpłacone w gotówce przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Osoba, która wygra przetarg i uchyli się  od zawarcia umowy notarialnej traci wpłacone wadium.

8.Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości winna wpłynąć na konto Gminnej Spółki Wodnej w Dębnie (bank i nr konta jak wyżej) do dnia podpisania umowy sprzedaży.

9.Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Spółki (Urząd Gminy II piętro pokój 44 A) od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 do 13.00, Tel. 14 6318579. Pracownik uprawniony do udzielania informacji: Iwona Król.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zarząd: Przewodniczący Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Dębnie

Wiesław Cebula

how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny