EDUKACJA

Drukuj drukuj

Kraina malucha

Strona główna » Szkoły podstawowe » Kraina malucha

 

Projekt Kraina malucha – rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dębno jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 07.01.2020 – 31.08.2021

Całkowita wartość projektu: 724 448,75 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 614 848,75 zł

Wkład własny: 109 600,00 zł

Celem projektu jest poprawa jakości wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Dębno poprzez utworzenie 30 nowych miejsc przedszkolnych, realizację oferty zajęć dodatkowych dla 75 dzieci w wieku przedszkolnym oraz kształcenie kadry wychowania przedszkolnego w okresie 7.01.2020r. - 31.08.2021 r. na terenie Gminy Dębno.

Projekt zakłada realizację następujących zadań:

  1. Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Woli Dębińskiej,
  2. Funkcjonowanie nowego oddziału przedszkolnego w Woli Dębińskiej,
  3. Rozwój kompetencji kluczowych,
  4. Realizacja zajęć dodatkowych w zakresie deficytów rozwojowych dzieci,
  5. Rozwój kadry wychowania przedszkolnego.

Regulamin rekrutacji

Plakat

Istnienie możliwość złożenia dokumentów on-line poprzez zastosowanie podpisu elektronicznego, albo doniesienia dokumentów drukowanych w późniejszym terminie.

Załączniki:

Oświadczenie dotyczące deklarowanego pobytu dziecka w przedszkolu

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do Publicznego Przedszkola w Wli Dębińskiej im. Jana Pawła II

Oświadczenie o wielodzietności kandydata

Oświadczenie o zatrudnieniu, pobieraniu nauki, prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Załącznik nr 1 - Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola

Załącznik nr 2 - Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Publicznego Przedszkola

Załącznik nr 3 - Protokół z rekrutacji

Załącznik nr 4 - Deklaracja uczestnictwa dziecka w projekcie

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 6 - Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie na zajęcia dodatkowe

Załącznik nr 7 - Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dla nauczyciela-nauczycielki

Załącznik nr 8 - Deklaracja uczestnictwa nauczyciela-nauczycielki w projekcie

Załącznik nr 9 - Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach

Załącznik nr 10 - Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie

Załącznik nr 11 - Zawiadomienie o rezygnacji z udziału w projekcie

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12