Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Gminny program rewitalizacji

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, czyli takich, na których skoncentrowane są negatywne zjawiska społeczne, a także gospodarcze, środowiskowe, planistyczne lub techniczne. Podstawą wszystkich działań rewitalizacyjnych jest odpowiedź na problemy społeczne, zaś działania dotyczące pozostałych wymienionych powyżej sfer mają charakter uzupełniający.

Proces rewitalizacji jest prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Działania te są skoncentrowane terytorialnie i prowadzone na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji. Procesu rewitalizacji nie prowadzi wyłącznie gmina - biorą w nim udział interesariusze, którymi mogą być podmioty publiczne, prywatne, organizacje pozarządowe, a przede wszystkim mieszkańcy. W trakcie trwania procesu przeprowadza się konsultacje społeczne, zostaje również powołany Komitet Rewitalizacji, który stanowi organizacyjny łącznik między organami gminy a pozostałymi interesariuszami rewitalizacji.

Załączniki do pobrania:

Obwieszczenie Wójta Gminy Dębno o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Formularz zgłaszania uwag do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Rysunek poglądowy obszaru zdegradowanego

Mapa poglądowa obszaru rewitalizacji

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Dębno o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komisji Rewitalizacji

Formularz uwag do projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komisji Rewitalizacji

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komisji Rewitalizacji

Ogłoszenie i harmonogram spotkań w ramach konsultacji społecznych

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne dot. Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji oraz rejestr zgłoszonych uwag

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne dot. Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz rejestr zgłoszonych uwag

Ogłoszenie w sprawie naboru członków Komitetu Rewitalizacji

Regulamin Komitetu Rewitalizacji

Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016-2026

Ogłoszenie - nabór projektów rewitalizacyjnych

Ogłoszenie

Obwieszczenie - zawiadomienie o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2026

Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016-2026

Ogłoszenie w sprawie spotkania otwartego w ramach konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016-2026

Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016-2026

Urząd Gminy Dębno (dalej "UG") informuje, że w dniu 25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej "Rozporządzenie".

Informacja jest kierowana do odbiorców usług świadczonych przez Urząd Gminy Dębno.

W związku z powyższym, będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Urząd Gminy Dębno Pani/Pana danych osobowych.

Stosownie do treści art. 13 ustęp 1 - 2 Rozporządzenia Urząd Gminy Dębno informuje, że:

Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Dębno, 32-852 Dębno Wola Dębińska 240 reprezentowany przez Wójta Gminy.

Dla należytego zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych Urząd Gminy Dębno wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pomocą poczty elektronicznej lukasz.franczyk@gminadebno.pl, a także pisemnie pod adresem: Urząd Gminy Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno.

Imię i nazwisko inspektora ochrony danych osobowych: Łukasz Franczyk.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy:

c) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na UG na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa - na podstawie art. 6 ustęp 1 lit. c) Rozporządzenia,

d) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi art. 6 ustęp 1 lit. l).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

PRAWO STRONY

Przysługuje Pani/Panu prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) przenoszenia danych osobowych,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
g) wniesienia skargi do organu naczelnego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

INFORMACJA O PROFILOWANIU DANYCH

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja Pani/Pana sprawy..

INRORMACJA O ZAMIARZE PRZEKAZYWANIA DANYCH

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

DALSZE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będące w administrowaniu Urzędu Gminy Dębno nie będą podlegały przetwarzaniu w innym celu niż zostały określone w momencie ich pobrania.

Fundusze Europejskie Fundusz Spójności

how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny