Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Sekretarz gminy Dębno

Jacek Szklarz

pokój 105

kontakt: 14 631 85 65

sekretarz@gminadebno.pl

W sprawie skarg i wniosków przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania.

Kompetencje:

 • kierowanie Wydziałem Edukacji i Finansów Oświaty,
 • nadzoruje pracę: jednostek organizacyjnych Gminy Dębno, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do Statutu Gminy Dębno oraz Referatu Organizacyjnego,
 • prowadzenie Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy;
 • nadzór nad okresową oceną pracowników Urzędu;
 • nadzór nad terminową i rzetelną realizacją uchwał Rady Gminy;
 • nadzór nad realizacją Zarządzeń Wójta;
 • nadzorowanie działań z zakresu kultury i sztuki, kultury fizycznej, wypoczynku i rekreacji, w tym koordynowanie działań i współpracy z instytucjami kultury, bibliotekami, klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi na terenie Gminy;
 • nadzorowanie działań związanych z ochroną pożarową na terenie Gminy i współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarowymi ze szczególnym uwzględnieniem bojowego utrzymania tych Jednostek;
 • nadzorowanie przestrzegania obowiązującego prawa przy załatwianiu spraw w postępowaniu administracyjnym;
 • nadzorowanie poprawności projektów, przygotowanych pism, decyzji oraz projektów aktów prawnych Wójta
  i Rady;
 • koordynowanie spraw związanych ze opracowaniem sprawozdań, w tym sprawozdań do Urzędu Statystycznego;
 • kontakt z mediami na zasadzie udzielonych przez Wójta upoważnień;
 • nadzorowanie sprawnej realizacji uchwał, wniosków, rezolucji Radnych Gminnych;
 • wdrażanie nowoczesnych technik i technologii zmierzających do usprawnienia pracy Urzędu;
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej, w tym dbałość o właściwą obsługę interesantów, sprawny obieg dokumentów oraz terminowe załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych;
 • zatwierdzanie wykonania zadań i opis pod względem merytorycznym, zamówień publicznych i wydatków strukturalnych, rachunków i dokumentów księgowych;
 • potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów urzędowych;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta;
 • zapewnienie sprawnej organizacji pracy Urzędu, w tym opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz innych zarządzeń dotyczących spraw organizacyjnych;
 • przedkładanie Wójtowi propozycji usprawniania pracy Urzędu;
 • inicjowanie doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji kadr, w tym szkoleń pracowników;
 • kontrola dyscypliny pracy oraz wnioskowanie w sprawach osobowych pracowników;
 • przedstawianie Wójtowi propozycji powierzenia określonych czynności pracownikom, a w szczególności tych, których w dniu opracowania regulaminu nie powierzono nikomu i których konieczność wykonania nastąpi
  w czasie przyszłym;
 • kierowanie praktykami studenckimi i uczniowskimi w Urzędzie;
 • dbałość o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia;
 • nadzór nad wydawaniem środków finansowych na materiały biurowe i utrzymanie oraz funkcjonowanie Urzędu;
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich i innych, referendów ogólnokrajowych i gminnych oraz spisami organizowanymi przez GUS;
 • koordynowanie spraw związanych z opracowywaniem statutów: Gminy; Urzędu Gminy; gminnych jednostek organizacyjnych; jednostek pomocniczych Gminy;
 • współdziałanie z Wójtem w zakresie realizacji kontroli wewnętrznej w Urzędzie;
 • koordynowanie przygotowywania Wójtowi odpowiedzi na wnioski i zalecenia pokontrolne organów kontroli zewnętrznej dotyczącej Urzędu;
 • nadzór nad rzetelnym, terminowym załatwianiem spraw w Urzędzie;
 • czuwanie nad terminowym załatwianiem interpelacji i wniosków radnych oraz wniosków z zebrań wiejskich,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
 • prowadzenie rejestru wydanych przez Wójta zarządzeń;
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz sprawowanie nadzoru nad ich rozpatrywaniem;
 • prowadzenie rejestru instytucji kultury;
 • przygotowanie informacji o działalności międzysesyjnej;
 • wykonywanie innych zadań i czynności powierzonych przez Wójta;
 • podpisywanie pism i decyzji w granicach upoważnień udzielonych przez Wójta.
how_to_vote
Wybory Samorządowe 2024
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
departure_board
transport publiczny
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie