Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Sekretarz gminy Dębno

Anna Jakubas

pokój 105

kontakt: 14 631 85 56

sekretarz@gminadebno.pl

Stanowisko piastuje od 12 czerwca 2024 r.

W sprawie skarg i wniosków przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania.

Kompetencje:

 • kierowanie Wydziałem Spraw Obywatelskich, Sportu i Promocji,
 • nadzorowanie pracy Wydziału Organizacyjnego,
 • prowadzenie Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy,
 • nadzór nad okresową oceną pracowników Urzędu,
 • nadzór nad terminową i rzetelną realizacją uchwał Rady Gminy,
 • nadzór nad realizacją Zarządzeń Wójta,
 • nadzorowanie przestrzegania obowiązującego prawa przy załatwianiu spraw
  w postępowaniu administracyjnym,
 • nadzorowanie poprawności projektów, przygotowanych pism, decyzji oraz projektów aktów prawnych Wójta i Rady,
 • koordynowanie spraw związanych z opracowaniem sprawozdań, w tym sprawozdań do Urzędu Statystycznego,
 • kontakt z mediami na zasadzie udzielonych przez Wójta upoważnień,
 • nadzorowanie sprawnej realizacji uchwał, wniosków, rezolucji Radnych Gminnych,
 • wdrażanie nowoczesnych technik i technologii zmierzających do usprawnienia pracy Urzędu,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej, w tym dbałość o właściwą obsługę interesantów, sprawny obieg dokumentów oraz terminowe załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie,
 • zatwierdzanie wykonania zadań i opis pod względem merytorycznym, zamówień publicznych i wydatków strukturalnych, rachunków i dokumentów księgowych,
 • potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów urzędowych,
 • zapewnienie sprawnej organizacji pracy Urzędu, w tym opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz innych zarządzeń dotyczących spraw organizacyjnych,
 • przedkładanie Wójtowi propozycji usprawniania pracy Urzędu,
 • inicjowanie doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji kadr, w tym szkoleń pracowników,
 • kontrola dyscypliny pracy oraz wnioskowanie w sprawach osobowych pracowników,
 • przedstawianie Wójtowi propozycji powierzenia określonych czynności pracownikom, a w szczególności tych, których w dniu opracowania regulaminu nie powierzono nikomu i których konieczność wykonania nastąpi w czasie przyszłym,
 • kierowanie praktykami studenckimi i uczniowskimi w Urzędzie,
 • dbałość o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia,
 • nadzór nad wydawaniem środków finansowych na materiały biurowe
  i utrzymanie oraz funkcjonowanie Urzędu,
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich i innych, referendów ogólnokrajowych i gminnych oraz spisami organizowanymi przez GUS;
 • koordynowanie spraw związanych z opracowywaniem statutu Gminy,
 • współdziałanie z Wójtem w zakresie realizacji kontroli wewnętrznej w Urzędzie,
 • koordynowanie przygotowywania Wójtowi odpowiedzi na wnioski i zalecenia pokontrolne organów kontroli zewnętrznej dotyczącej Urzędu,
 • nadzór nad rzetelnym, terminowym załatwianiem spraw w Urzędzie,
 • czuwanie nad terminowym załatwianiem interpelacji i wniosków radnych oraz wniosków z zebrań wiejskich,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • prowadzenie rejestru wydanych przez Wójta zarządzeń,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz sprawowanie nadzoru nad ich rozpatrywaniem,
 • prowadzenie rejestru instytucji kultury,
 • przygotowanie informacji o działalności międzysesyjnej,
 • wykonywanie innych zadań i czynności powierzonych przez Wójta,
 • podpisywanie pism i decyzji w granicach upoważnień udzielonych przez Wójta.
how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny