Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno

Dyrektor: Grzegorz Popera
Główna księgowa:
Anna Święch
Inżynier Utrzymania Ruchu: Grzegorz Iwaniec
adres: Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno
tel.: 14 631 85 81
e-mail: zuk@gminadebno.pl

www: www.zukgminadebno.pl

godziny pracy biura ZUK:
poniedziałek 7.30 - 16.30
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.30

Awarie należy zgłaszać pod numerami:

  • 14 631 85 81 w godzinach pracy biura
  • 781 631 442

Zakres działalności:

  • obsługa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy;
  • świadczenie usług transportowych, remontowo-budowlanych i konserwacyjnych (instalacji elektrycznych, gazowych, c.o.) na rzecz gminy i jej jednostek organizacyjnych;
  • wykonanie powierzonych zadań przez gminę w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Szanowni Państwo,

Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno (dalej "ZUK") informuje, że w dniu 25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej "Rozporządzenie".

Informacja jest kierowana do osób fizycznych - odbiorców usług komunalnych i pozostałych usług świadczonych przez ZUK Gminy Dębno.

W związku z powyższym, będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez ZUK Pani/Pana danych osobowych.

Stosownie do treści art. 13 ustęp 1 - 2 Rozporządzenia ZUK informuje, że:

Administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno, 32-852 Dębno Wola Dębińska 240 reprezentowany przez Dyrektora Zakładu.

Dla należytego zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych ZUK wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pomocą poczty elektronicznej rodo@casim.com.pl, a także pisemnie pod adresem: Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno.

Imię i nazwisko inspektora ochrony danych osobowych: Łukasz Franczyk.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ZUK:
a) na potrzeby i w celu rozpatrzenia złożonego przez Panią/Pana wniosku o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej - na podstawie art. 6 ustęp 1 lit a) Rozporządzenia,
b) na potrzeby i w celu zawarcia lub realizacji umowy na odprowadzanie ścieków na podstawie Pani/Pana wniosku o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków - na podstawie art. 6 ustęp 1 lit b) Rozporządzenia,
c) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZUK na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa - na podstawie art. 6 ustęp 1 lit. c) Rozporządzenia,

d) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi art. 6 ustęp 1 lit. l).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

ZUK wyjaśnia, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej z ZUK umowy na odprowadzanie ścieków, a w przypadku danych podanych fakultatywnie - wyłącznie do czasu cofnięcia udzielonej zgody, lecz nie dłużej niż przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy na odprowadzanie ścieków, określony przepisami obowiązującego prawa, jeśli przetwarzanie danych osobowych okaże się niezbędne dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ZUK. ZUK informuje, że po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i w czasie wymaganym przepisami obowiązującego prawa.

PRAWO STRONY

ZUK informuje, że w celach i na zasadach, o których mowa powyżej, będzie przetwarzał następujące dane osobowe:
a) dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, PESEL, seria i nr dowodu),
b) dane dotyczące miejsca zamieszkania,
c) dane kontaktowe (adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej).

Przysługuje Pani/Panu prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) przenoszenia danych osobowych,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
g) wniesienia skargi do organu naczelnego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

ZUK informuje, że Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi ZUK współpracuje:
a) operatorom pocztowym i kurierom,
b) bankom, w zakresie realizacji płatności,
c) dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
d) podmiotom świadczącym na rzecz ZUK usługi niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy lub w celu ewentualnego dochodzenia przeciwko Pani/Panu roszczeń wynikających z zawartej umowy lub innych zdarzeń prawnych,
e) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

W każdej chwili może Pani/Pan cofnąć zgodę wyrażoną na przetwarzanie danych osobowych, wycofanie jej nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają one także profilowaniu przez ZUK.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako dodatkowe, których podanie jest dobrowolne. ZUK wyjaśnia, że brak podania danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy.

INRORMACJA O ZAMIARZE PRZEKAZYWANIA DANYCH

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

DALSZE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będące w administrowaniu ZUK Gminy Dębno nie będą podlegały przetwarzaniu w innym celu niż zostały określone w momencie ich pobrania.

Informacja została umieszczona na stronie internetowej: http://gminadebno.pl/zaklad-uslug-komunalnych.html oraz w biurze obsługi klienta Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno.

Dyrektor ZUK

how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny