Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg

W roku 2023 Gmina Dębno pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na następujące zadanie:

Przebudowa drogi gminnej 250892K w km 0+016 do km 0+492 w miejscowości Wola Dębińska, Gmina Dębno

Całkowita wartość zadania:

4 354 361,69 zł

- otrzymane dofinansowanie

3 409 884,00 zł

- wkład własny

944 477,69 zł

Zakres prac: Przebudowa drogi o długości 476 m i szerokości 5 m

W ramach prac zostanie wykonana podbudowa z kruszywa, kanalizacja deszczowa, nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz oznakowanie poziome i pionowe. Zostanie także przebudowany zjazd z drogi krajowej DK94.

Zadanie będzie realizowane w 01.04.2023 - 31.01.2025 r.

W roku 2022 Gmina Dębno pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na następujące zadanie:

Przebudowa drogi gminnej nr 250 275 Hektary I w miejscowości Dębno

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącej drogi gminnej dojazdowej, przebudowa odcinka istniejącej sieci energetycznej, przełożenie sieci teletechnicznej, budowa sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego.

Zakres inwestycji obejmuje:
- Roboty pomiarowe, przygotowawcze i rozbiórkowe
- Roboty ziemne
- Konstrukcje pod jezdnie i ścieżkę rowerową
- Nawierzchnia asfaltowa, z kostki betonowej, krawężniki i obrzeża
- Pobocze
- Kanalizacja deszczowa
- Kanał technologiczny
- Przebudowa sieci elektrycznej
- Roboty wykończeniowe

Całkowity koszt zadania: 2 525 774,02 zł
Dofinansowanie: 1 684 648,00 zł

W roku 2021 Gmina Dębno pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na następujące zadania:

Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+430 - 1+596,50 (w tym przejście dla pieszych w km 1+500) w miejscowości Jaworsko

Zadanie polegało na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszaze oddziaływania przejść dla pieszych.

Zakres prac obejmował:

 • przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych,
 • budowę chodnika,
 • montaż progu zwalniającego płytowego o długości 4,5 m

w miejscowości Jaworsko w okolicach Publicznej Szkoły Podstawowej.

Całkowity koszt zadania: 279 500,00 zł
Dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 198 400,00 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 250262K w km od 0+000 do km 0+455 w miejscowości Biadoliny Szlacheckie, Gmina Dębno, powiat brzeski

Wykonane zadanie obejmowało prace polegające na przebudowie drogi na odcinku ok. 500 m czyli wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego, a w tym budowę chodnika, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz uzupełnienie poboczy.

Zakres prac:

 • Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych
 • Rozbiórka elementów drogi
 • Zabezpieczenie podziemnych linii gazowych
 • Wykonanie wykopów w gruntach
 • Kanalizacja deszczowa
 • Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczanie podłoża
 • Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
 • Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
 • Nawierzchnia tłuczniowa
 • Krawężniki betonowe
 • Chodnik z kostki brukowej
 • Obrzeża betonowe
 • Nawierzchnia z betonu asfaltowego
 • Ścinanie i uzupełnienie poboczy

Całkowity koszt zadania: 460 962,26 zł
Dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 321 623,00 zł

W roku 2020 Gmina Dębno pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na następujące zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr 250221K -526mb w msc. Wola Dębińska

Zakres prac:

 • kropienie nawierzchni asfaltem-2880m2
 • nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych ,warstwa wiążąca 4 cm -2880m2
 • nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna 4 cm-2880m2
 • mechaniczne plantowanie terenu, ścięcie poboczy -224m
 • podbudowa z kruszyw łamanych, gr 8 cm dosypanie poboczy -160m2
 • usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm-91,7m2
 • roboty pomiarowe -0,05km
 • mechaniczne karczowanie krzaki, podszycie rzadkie z wywozem-0,05ha
 • roboty ziemne koparkami z transportem urobku - 52,57m3
 • rozebranie nawierzchni z betonu gr 15cm-22,98m2
 • rozebranie podbudowy z kruszyw gr. 15 cm -22,70m2
 • rozebranie krawężników betonowych -43,9m
 • cięcie nawierzchni mechaniczne, z mas mineralno-bitumicznych-46,9m
 • rozebranie obrzeży trawnikowych -3,6m
 • wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki-8,93m3
 • wykopy ręczne -5,24m3
 • profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -108,4m2
 • zagęszczenie nasypów- 17,22m3
 • podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna -99,7m2
 • podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna -21,5m2
 • nawierzchnia z kostki brukowej 8 cm-99,7m2
 • krawężniki betonowe z ławą-50,5m
 • obrzeża betonowe 30x8cm z ławą -43,5m
 • humusowanie i obsianie skarp-13,05m2
 • regulacja pionowa studzienek -1 m3
 • odtworzenie progów zwalniających - 2 szt

Całkowity koszt zadania: 183 151,49 zł
Dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:146 521,00 zł

Przebudowa drogi gminnej 250227K w miejscowości Dębno w km 0+000-2+400, Gmina Dębno

Zakres prac:

-roboty ziemne 140,00m3
-skropienie nawierzchni asfaltem-13350,0m2
-nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) gr 5 cm-13350,0 m2
-wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralną-bitumiczną-667,5t
-mechaniczne plantowanie terenu-1800,00m2
-podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna gr. 8 cm, dosypanie poboczy-1800,0m2

Całkowity koszt zadania: 598 844,57 zł
Dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 473 335,00 zł

Remont drogi gminnej nr 250246K w km 0+000 - 0+800 (z wyłączeniem km 0+033-0+075, km 0+210-0+252, km 0+455-0+500) w miejscowości Łoniowa, Gmina Dębno

Zakres prac:

-skropienie nawierzchni asfaltem -2610,0m2
-nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych(warstwa ścieralna) gr 5 cm -2610,0m2
-nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych(warstwa wiążąca) gr 3 cm-21610,0m2
-mechaniczne plantowanie terenu, ścięcie poboczy -800,0m2
-podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna gr. 8 cm, dosypanie poboczy -800,0m2
-ścieki z elementów betonowych -320,0m
-części przelotowe z rur PCV przepustów drogowych rurowych-30m
-roboty ziemne wykonywane koparkami -70m3

Całkowity koszt zadania: 200.790,74 zł
Dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 120 208,00 zł


how_to_vote
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2023
subtitles
Kalendarz wydarzeń
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
departure_board
transport publiczny
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
download
Załatw sprawę