Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg

W roku 2023 Gmina Dębno pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację w 2024 r. zadania:

"Remont drogi gminnej nr 250272K w km od 0+000,00 do km 0+760,00 w miejscowości Wola Dębińska, Gmina Dębno"

Całkowita wartość zadania:

631 054,08 zł

- otrzymane dofinansowanie

407 585,00 zł

Zakres prac: Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie, nawierzchnia
z betonu asfaltowego, uzupełnienie poboczy i montaż znaków.

Zadanie realizowane w okresie od 5 marca do 29 maja 2024

"Przebudowa drogi gminnej 250211K w km od 0+633,00 do km 1+505,50 w miejscowości Maszkienice, Gmina Dębno"

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej drogi gminnej w zakresie budowy chodnika prawostronnego o długości 869 m wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.


Zakres inwestycji obejmuje:

 • Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
 • Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny
 • Rozbiórkę elementów dróg
 • Zabezpieczenie podziemnych linii wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Zabezpieczenie podziemnych linii energetycznych
 • Przebudowę sieci gazowej
 • Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
 • Wykonanie nasypów
 • Kanalizację deszczową
 • Profilowanie i zagęszczenie podłoża
 • Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
 • Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
 • Nawierzchnię tłuczniową
 • Nawierzchnię z betonu asfaltowego
 • Frezowanie nawierzchni asfaltowych
 • Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej
 • Krawężniki betonowe
 • Betonowe obrzeża
 • Oznakowanie poziome
 • Oznakowanie pionowe
 • Humusowanie

Całkowity koszt zadania: 1 983 439,18 zł
Dofinansowanie: 1 269 907,00 zł

W roku 2023 Gmina Dębno pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na następujące zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr 250227K na odcinku I - w km od 00+615,00 do km 00+682,80 wraz z przejściem dla pieszych w km 00+674,45, na odcinku II - w km od 00+706,60 do km 00+761,85 w miejscowości Dębno, Gmina Dębno

Całkowita wartość zadania:

239 199,98 zł

- otrzymane dofinansowanie

188 839,00 zł

- wkład własny

50 360,98 zł

Zakres prac obejmował wykonanie chodnika dla pieszych na odcinku 123 m, w tym m.in.:

 • wykonanie kanalizacji deszczowej,
 • osadzenie krawężników od strony pasa zieleni,
 • położenie kostki,
 • zamontowanie kratek odprowadzających wody opadowe,
 • wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych
 • montaż solarnych latarni ulicznych przy przejściu,
 • wykonanie fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku w rejonie przejścia dla pieszych.

Zadanie zrealizowane w okresie 09.10.2023 - 07.03.2024 r.

Przebudowa drogi gminnej nr 250211K w km od 00+000,00 do km 00+333,08 wraz z przejściem dla pieszych w km 00+309,11 do km 00+315,11 w miejscowości Wola Dębińska, Gmina Dębno

Całkowita wartość zadania:

740 599,99 zł

- otrzymane dofinansowanie

584 908,00 zł

- wkład własny

155 691,99 zł

Wykonanie 333 m chodnika dla pieszych w zakresie prac jest m.in.:

-wykonanie kanalizacji deszczowej,

-osadzenie krawężników od strony pasa zieleni,

-położenie kostki na chodniku,

-zamontowanie kratek odprowadzających wody opadowe,

- wykonanie dwóch przejść dla pieszych, w tym wyniesione przejście dla pieszych,

-montaż solarnych latarni ulicznych przy przejściu,

-wykonanie fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku w rejonie przejścia dla pieszych.

- oznakowanie poziome i pionowe

Zadanie realizowane w okresie 30.11.2023 - 12.06.2024 r.

Remont drogi gminnej nr 250237K w km od 0+000,00 do km 2+030,00 w miejscowości Porąbka Uszewska, Gmina Dębno

Okres realizacji: 28.09.2023 - 31.12.2023

Całkowita wartość zadania:

928 636,77 zł

- otrzymane dofinansowanie

541 336,00 zł

- wkład własny

387 300,77 zł

Zakres prac:

Wyremontowany został odcinek drogi o długości 2030 m. W ramach remontu wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz uzupełniono i utwardzono pobocza.

Tablica informacyjna

Przebudowa drogi gminnej 250892K w km 0+016 do km 0+492 w miejscowości Wola Dębińska, Gmina Dębno

Całkowita wartość zadania:

4 354 361,69 zł

- otrzymane dofinansowanie

3 409 884,00 zł

- wkład własny

944 477,69 zł

Zakres prac: Przebudowa drogi o długości 476 m i szerokości 5 m

W ramach prac zostanie wykonana podbudowa z kruszywa, kanalizacja deszczowa, nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz oznakowanie poziome i pionowe. Zostanie także przebudowany zjazd z drogi krajowej DK94.

Zadanie będzie realizowane w 01.04.2023 - 31.01.2025 r.

W roku 2022 Gmina Dębno pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na następujące zadanie:

Przebudowa drogi gminnej nr 250 275 Hektary I w miejscowości Dębno

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącej drogi gminnej dojazdowej, przebudowa odcinka istniejącej sieci energetycznej, przełożenie sieci teletechnicznej, budowa sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego.

Zakres inwestycji obejmuje:
- Roboty pomiarowe, przygotowawcze i rozbiórkowe
- Roboty ziemne
- Konstrukcje pod jezdnie i ścieżkę rowerową
- Nawierzchnia asfaltowa, z kostki betonowej, krawężniki i obrzeża
- Pobocze
- Kanalizacja deszczowa
- Kanał technologiczny
- Przebudowa sieci elektrycznej
- Roboty wykończeniowe

Całkowity koszt zadania: 2 525 774,02 zł
Dofinansowanie: 1 684 648,00 zł

W roku 2021 Gmina Dębno pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na następujące zadania:

Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+430 - 1+596,50 (w tym przejście dla pieszych w km 1+500) w miejscowości Jaworsko

Zadanie polegało na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszaze oddziaływania przejść dla pieszych.

Zakres prac obejmował:

 • przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych,
 • budowę chodnika,
 • montaż progu zwalniającego płytowego o długości 4,5 m

w miejscowości Jaworsko w okolicach Publicznej Szkoły Podstawowej.

Całkowity koszt zadania: 279 500,00 zł
Dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 198 400,00 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 250262K w km od 0+000 do km 0+455 w miejscowości Biadoliny Szlacheckie, Gmina Dębno, powiat brzeski

Wykonane zadanie obejmowało prace polegające na przebudowie drogi na odcinku ok. 500 m czyli wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego, a w tym budowę chodnika, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz uzupełnienie poboczy.

Zakres prac:

 • Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych
 • Rozbiórka elementów drogi
 • Zabezpieczenie podziemnych linii gazowych
 • Wykonanie wykopów w gruntach
 • Kanalizacja deszczowa
 • Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczanie podłoża
 • Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
 • Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
 • Nawierzchnia tłuczniowa
 • Krawężniki betonowe
 • Chodnik z kostki brukowej
 • Obrzeża betonowe
 • Nawierzchnia z betonu asfaltowego
 • Ścinanie i uzupełnienie poboczy

Całkowity koszt zadania: 460 962,26 zł
Dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 321 623,00 zł

W roku 2020 Gmina Dębno pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na następujące zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr 250221K -526mb w msc. Wola Dębińska

Zakres prac:

 • kropienie nawierzchni asfaltem-2880m2
 • nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych ,warstwa wiążąca 4 cm -2880m2
 • nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna 4 cm-2880m2
 • mechaniczne plantowanie terenu, ścięcie poboczy -224m
 • podbudowa z kruszyw łamanych, gr 8 cm dosypanie poboczy -160m2
 • usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm-91,7m2
 • roboty pomiarowe -0,05km
 • mechaniczne karczowanie krzaki, podszycie rzadkie z wywozem-0,05ha
 • roboty ziemne koparkami z transportem urobku - 52,57m3
 • rozebranie nawierzchni z betonu gr 15cm-22,98m2
 • rozebranie podbudowy z kruszyw gr. 15 cm -22,70m2
 • rozebranie krawężników betonowych -43,9m
 • cięcie nawierzchni mechaniczne, z mas mineralno-bitumicznych-46,9m
 • rozebranie obrzeży trawnikowych -3,6m
 • wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki-8,93m3
 • wykopy ręczne -5,24m3
 • profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -108,4m2
 • zagęszczenie nasypów- 17,22m3
 • podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna -99,7m2
 • podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna -21,5m2
 • nawierzchnia z kostki brukowej 8 cm-99,7m2
 • krawężniki betonowe z ławą-50,5m
 • obrzeża betonowe 30x8cm z ławą -43,5m
 • humusowanie i obsianie skarp-13,05m2
 • regulacja pionowa studzienek -1 m3
 • odtworzenie progów zwalniających - 2 szt

Całkowity koszt zadania: 183 151,49 zł
Dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:146 521,00 zł

Przebudowa drogi gminnej 250227K w miejscowości Dębno w km 0+000-2+400, Gmina Dębno

Zakres prac:

-roboty ziemne 140,00m3
-skropienie nawierzchni asfaltem-13350,0m2
-nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) gr 5 cm-13350,0 m2
-wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralną-bitumiczną-667,5t
-mechaniczne plantowanie terenu-1800,00m2
-podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna gr. 8 cm, dosypanie poboczy-1800,0m2

Całkowity koszt zadania: 598 844,57 zł
Dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 473 335,00 zł

Remont drogi gminnej nr 250246K w km 0+000 - 0+800 (z wyłączeniem km 0+033-0+075, km 0+210-0+252, km 0+455-0+500) w miejscowości Łoniowa, Gmina Dębno

Zakres prac:

 • skropienie nawierzchni asfaltem -2610,0m2
 • nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych(warstwa ścieralna) gr 5 cm -2610,0m2
 • nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych(warstwa wiążąca) gr 3 cm-21610,0m2
 • mechaniczne plantowanie terenu, ścięcie poboczy -800,0m2
 • podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna gr. 8 cm, dosypanie poboczy -800,0m2
 • ścieki z elementów betonowych -320,0m
 • części przelotowe z rur PCV przepustów drogowych rurowych-30m
 • roboty ziemne wykonywane koparkami -70m3

Całkowity koszt zadania: 200 790,74 zł
Dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 120 208,00 zł


how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny