Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

RODO

Urząd Gminy Dębno (dalej "UG") informuje, że w dniu 25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej "Rozporządzenie".

Informacja jest kierowana do odbiorców usług świadczonych przez Urząd Gminy Dębno.

W związku z powyższym, będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Urząd Gminy Dębno Pani/Pana danych osobowych.

Stosownie do treści art. 13 ustęp 1 - 2 Rozporządzenia Urząd Gminy Dębno informuje, że:

Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Dębno, 32-852 Dębno Wola Dębińska 240 reprezentowany przez Wójta Gminy.

Dla należytego zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych Urząd Gminy Dębno wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pomocą poczty elektronicznej lukasz.franczyk@gminadebno.pl, a także pisemnie pod adresem: Urząd Gminy Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno.

Imię i nazwisko inspektora ochrony danych osobowych: Łukasz Franczyk.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy:

c) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na UG na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa - na podstawie art. 6 ustęp 1 lit. c) Rozporządzenia,

d) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi art. 6 ustęp 1 lit. e).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

PRAWO STRONY

Przysługuje Pani/Panu prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) przenoszenia danych osobowych,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
g) wniesienia skargi do organu naczelnego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

INFORMACJA O PROFILOWANIU DANYCH

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może m.in. ograniczeniem form komunikacji. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych, zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie.

INRORMACJA O ZAMIARZE PRZEKAZYWANIA DANYCH

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

DALSZE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będące w administrowaniu Urzędu Gminy Dębno nie będą podlegały przetwarzaniu w innym celu niż zostały określone w momencie ich pobrania.

how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny