Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Uroczyste Otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Dębno w Woli Dębińskiej

13 marca 2023 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Dębno w Woli Dębińskiej. Całkowity koszt inwestycji to niemal 2,5 mln zł z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami - SPR, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 1.697.394,75 zł.

Zakres robót wykonanych:

 • Wykonanie placu komunikacji wewnętrznej,
 • Wykonanie rampy rozładowczej PSZOK,
 • Wyposażenie PSZOK w kontenery,
 • Budowa wiaty magazynowej, kontenera administracyjnego, kontenerów magazynowych i warsztatu,
 • Montaż dwóch garażów,
 • Montaż najazdowej wagi samochodowej,
 • Wykonanie przyłączy,
 • Wykonanie oświetlenia i ogrodzenia terenu inwestycji,
 • Wykonanie ścieżki edukacyjnej o pow. 200m2,
 • Wykonanie żelbetowego boksu przeznaczonego na gromadzenie odpadów zielonych,
 • Wykonanie boksu przeznaczonego do mycia pojemników,
 • Wyposażenie PSZOK w elektronarzędzia.

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Dębno w Woli Dębińskiej

Gmina Dębno pozyskała środki finansowe w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami - SPR, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Dębno w Woli Dębińskiej w wysokości 1.697.394,75 zł. Całkowity koszt inwestycji to niemal 2,5 mln zł.

Zakres prac:

 • Wykonanie placu komunikacji wewnętrznej,
 • Wykonanie rampy rozładowczej PSZOK,
 • Wyposażenie PSZOK w kontenery,
 • Budowa wiaty magazynowej, kontenera administracyjnego, kontenerów magazynowych i warsztatu,
 • Montaż dwóch garażów,
 • Montaż najazdowej wagi samochodowej,
 • Wykonanie przyłączy,
 • Wykonanie oświetlenia i ogrodzenia terenu inwestycji,
 • Wykonanie ścieżki edukacyjnej o pow. 200m2,
 • Wykonanie żelbetowego boksu przeznaczonego na gromadzenie odpadów zielonych,
 • Wykonanie boksu przeznaczonego do mycia pojemników,
 • Wyposażenie PSZOK w elektronarzędzia.

Bezpieczna Małopolska - Etap II samochody Ochotniczej Straży Pożarnej

Gmina Dębno wraz z partnerami realizuje projekt zakładający zakup 47 lekkich samochodów ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą. Partnerami Projektu są Gminy, które zostały wybrane w ramach ogłoszonego Konkursu. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1903/22 z dnia 2 listopada 2022 r. wybrał 28 Partnerów na listę podstawową oraz 24 na listę rezerwową.

W ramach projektu dokonano zakupu nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego
z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Perle.

Całkowita wartość samochodu wynosi 275 200,00 złotych z czego:

 • kwota dofinansowania: 261 440,00 zł, w tym:
  • kwota środków europejskich: 233 920,00 zł (85%)
  • kwota współfinansowania z budżetu państwa: 27 520,00 zł (10%)
 • kwota wkładu własnego gminy: 13 760,00 zł (5%)

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie, a projekt realizuje Biuro Inwestycji Strategicznych, które odpowiada za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, pozyskanie środków UE i ich późniejsze rozliczenie.

Realizacja Projektu przyczynia się do zwiększenia skuteczności i szybkości reagowania, jak również poprawi warunki pracy służb działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w Województwie Małopolskim. Dzięki temu nastąpi wzmocnienie potencjału technicznego małopolskich służb ratowniczych w sytuacjach zagrożenia, w zakresie: klęsk żywiołowych (pożarów i powodzi), katastrof technicznych, wypadków komunikacyjnych, awarii.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych.

Całkowita wartość Projektu: 13 128 416,00 PLN

Kwota dofinansowania (85% EFRR): 11 159 153,60 PLN

Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa (10%): 1 312 841,60 zł

Lata realizacji 2022-2023.

Samochód dla OSP Samochód dla OSP Samochód dla OSP

Logotyp

"Wieloaspektowa rewitalizacja na terenie obszaru rewitalizacji Gminy Dębno w celu poprawy jakości życia mieszkańców"

Projekt miał dwa główne priorytety, a mianowicie zagospodarowanie przestrzeni publicznej
(w tym otoczenia amfiteatru w Dołach) z przeznaczeniem na cele społeczne, artystyczne, rekreacyjne i kulturalne w Dołach oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod ścieżkę historyczną nawiązująca do tożsamości miejsca wokół amfiteatru w Łysej Górze przeznaczone na cele społeczne Etap II.

W miejscowości Doły wykonano alejkę z kostki betonowej. Wzdłuż alejki zamontowano altanę oraz utworzono skwerki z ławkami. Plac został też wyposażony w wielofunkcyjne urządzenie do zabaw dla dzieci typu "Wodnik". Posiano trawę i nasadzono również drzewa i krzewy liściaste. Koszt inwestycji w Dołach zamknął się kwotą 221 000,00 zł.

Natomiast Ścieżka Historyczna w Łysej Górze, to tak naprawdę kontynuacja inwestycji pn. "Budowa ścieżki historycznej wokół amfiteatru "Krakus" w Łysej Górze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zrealizowanej w 2019 r. za kwotę 172 286,10 zł.

W ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej pod ścieżkę historyczną nawiązująca do tożsamości miejsca wokół amfiteatru w Łysej Górze wykonano kolejne alejki z kamienia łamanego z balustradami i stopniami z krawędziaków. Wzdłuż alejek powstały dwa kolejne obiekty z ręcznie wypalanej ceramiki. Do miniatury Zamku w Dębnie, Kościoła p.w. Św. Małgorzaty w Dębnie, XIX wiecznej zagrody wiejskiej dołączył Dom Czarodzieja i …Chatka Czarownicy na kurzej stopce. Zostały także zamontowane urządzenia zabawowe "Zamek" oraz altanka dla dzieci. Koszt tej inwestycji wyniósł: 262 000,00 zł.

Oprócz części inwestycyjnej, czyli kosztów budowy wymienionych zadań, wchodzą także środki przeznaczone na nadzór inwestycyjny oraz promocję projektu tablice, plakaty, ulotki, informacje do gazet.

Środki pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) oś priorytetowa 11. Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej, działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

Całkowita wartość Projektu: 709 271,34 zł

Wydatki kwalifikowalne: 352 661,89 zł

Kwota dofinansowania: 264 496,39 zł

Lata realizacji 2018-2022.

Logotyp

Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego

Nr Projektu: RPMP.05.02.02-12-0115/19

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś 5: Ochrona Środowiska

Działanie:5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Beneficjent projektu (partner wiodący):Gmina Szczucin

ul. Wolności 3, 33-320 Szczucin

Gminy partnerskie: Bolesław, Borzęcin, Ciężkowice, Dąbrowa Tarnowska, Dębno, Lisia Góra, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Radłów, Szczucin, Zakliczyn i Żabno

Cele projektu:

Projekt ma na celu poprawę warunków sanitarnych i ochronę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji włókien azbestowych do powietrza.

Cele szczegółowe to:

 1. oczyszczenie terenu Gmin: Bolesław, Borzęcin, Ciężkowice, Dąbrowa Tarnowska, Dębno, Lisia Góra, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Radłów, Szczucin, Zakliczyn i Żabno z azbestu poprzez usuniecie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
 2. eliminacja negatywnych skutków zdrowotnych oddziaływania azbestu na człowieka,
 3. likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko zgodnie z obowiązującym prawem do końca 2032 roku.

Rezultaty projektu:

¾ zwiększenie komfortu życia społeczeństwa, poprzez zapewnienie mieszkańcom możliwości życia w zdrowym środowisku i oddychania czystym powietrzem,

¾ wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Gmin, co może wpłynąć również na ich rozwój ekonomiczny,

¾ ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego gminy

¾ spadek zanieczyszczeń do środowiska naturalnego

¾ zmniejszenie liczby zachorowań, będących bezpośrednim wpływem wyrobów azbestowych.

Koszty całkowite: 1 871 353,91 zł
Dofinansowanie: 1 497 928,00 zł

Rozpoczęcie realizacji projektu: 14 kwietnia 2022 r.

Zakończenie realizacji projektu: 30 września 2023 r.

Budowa parkingu dla samochodów osobowych typu Park&Ride w Biadolinach Szlacheckich


Gmina Dębno zrealizowała projekt polegającego na budowie parkingu typu Park&Ride w Biadolinach Szlacheckich. Inwestycja została sfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Nowo wybudowany parking powstał przy budynku PKP w Biadolinach Szlacheckich. Budowa obiektu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie dla mieszkańców na miejsca postojowe przy PKP. Obiekt działa w systemie "Parkuj i Jedź" ("Park&Ride"), co oznacza, że przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników, którzy po zaparkowaniu, pozostawiają pojazdy i dalszą podróż kontynuują środkami transportu zbiorowego. W celu poprawy bezpieczeństwa na terenie obiektu, został on ogrodzony i oświetlony. Do dyspozycji mieszkańców jest 50 miejsc parkingowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych oraz zadaszona wiata z 30-ma miejscami dla rowerów.


Celem budowy parkingu "Parkuj i Jedź" jest integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną. Inwestycja stwarza możliwości dla mieszkańców pobliskich okolic, którzy pozostawiają samochody, a także rowery na parkingu, celem przesiadki do środków zbiorowej komunikacji (PKP).


Całkowity koszt zadania: 510 353,01
Dofinansowanie: 424 999,94

Logotyp

Park&Ride w Biadolinach Szlacheckich Park&Ride w Biadolinach SzlacheckichPark&Ride w Biadolinach SzlacheckichPark&Ride w Biadolinach Szlacheckich

Park&Ride w Biadolinach Szlacheckich Park&Ride w Biadolinach Szlacheckich Park&Ride w Biadolinach Szlacheckich Park&Ride w Biadolinach Szlacheckich

Projekt: "Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - SPR.

Projekt zmierzał do ograniczenia niskiej emisji, na które w partnerstwie z innymi samorządami pozyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Wnioskodawcą dla projektu była Gmina Gnojnik, która wytypowana została jako lider projektu, natomiast partnerami zaangażowanymi w realizację zadań poza Gminą Dębno były jeszcze następujące Gminy: Borzęcin, Czchów, Szczurowa, Szczucin, Wietrzychowice oraz Zakliczyn.

Logotyp

Tablica

Projekt "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR.

Projekt zmierzał do ograniczenia niskiej emisji, na które w partnerstwie z innymi samorządami pozyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Wnioskodawcą dla projektu była Gmina Gnojnik, która wytypowana została jako lider projektu, natomiast partnerami zaangażowanymi w realizację zadań poza Gminą Dębno były jeszcze następujące Gminy: Borzęcin, Czchów, Szczurowa, Szczucin, Wietrzychowice oraz Zakliczyn.

Logotyp

Tablica

Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy rowerowe Pogórza"

nr umowy o dofinansowanie RPMP.06.01.04-12-0094/17-00-XVII/389/FE/18 z dnia 27.09.2018

W Dębnie wzdłuż drogi "Dębno przez Wieś" wybudowano ścieżkę rowerową. Wymienione zadanie zostało zrealizowane przez samorząd gminy w ramach projektu: Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza".

Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 obejmowało powstanie niemal dwukilometrowego odcinka dla rowerzystów. Nowoczesna ścieżka rowerowa z kostki brukowej zapewnia amatorom aktywnego spędzania wolnego czasu bezpieczeństwo i komfort poruszania się w terenie o nasilonym ruchu pojazdów. Inwestycja zaplanowana została na dwa lata, w 2019 roku zostało wykonane 700 metrów chodnika za kwotę ponad 650 tys. z czego ponad 450 tys. stanowi pozyskana dotacja. W 2020 roku zakończono prace zarówno przy budowie trasy jak i wytyczeniu ścieżki na terenie gminy. Koszt realizacji całości przedsięwzięcia inwestycyjnego przekroczyła 1 mln. 440 tys. złotych, z czego ponad 870 tys. zł stanowi dotacja pozyskana ze środków unijnych.

https://www.lot.tarnow.pl/Trasy-rowerowe-Pogorza

Wykonana inwestycja Wykonana inwestycja Wykonana inwestycja

Logotyp

how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny