Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Wsparcie na szóstke

Projekt Wsparcie na szóstkę! - rozwój działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy

Gmina Dębno realizuje projekt Wsparcie na szóstkę! - rozwój działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy dofinansowany w ramach 9. Osi Priorytetowej, Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, projekt rewitalizacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 01.01.2020 r. - 31.12.2021 r.

Całkowita wartość projektu: 219 830,00 zł

Współfinansowanie UE: 186 855,50 zł

Współfinansowanie z Budżetu Państwa: 16 134,50 zł

Wkład własny: 16 840,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do usług wsparcia rodziny
i pieczy zastępczej poprzez utworzenie nowych miejsc oraz poszerzenie oferty PWD dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia z obszaru Gminy Dębno.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat oraz do ich rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Dębno, pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.

Rekrutacja do udziału w zajęciach placówki prowadzona będzie w sposób ciągły wg zatwierdzonego regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, jednakże analiza złożonych dokumentów będzie odbywać się w cyklach 2-miesięcznych.

Projekt skierowany jest również do rodziców - poprzez opracowanie indywidualnego planu wsparcia obejmującego nie tylko dziecko, ale i jego rodziców, każdy z rodzic będzie mógł wnosić uwagi i postulaty do IPW, będzie on również podlegał zatwierdzeniu przez rodzica. Ponadto każdy rodzic będzie miał możliwość konsultacji z zatrudnionym psychologiem oraz pedagogiem, celem poradnictwa rodzinnego i pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, konfliktów.

Kryteria rekrutacji (równe dla chłopców i dziewcząt):

 • Osoba w wieku do 18 r.ż. mieszkająca na terenie Gminy Dębno,
 • Wyrażona na piśmie zgoda rodzica/opiekuna do udziału w projekcie,
 • Zgoda na podpisanie oświadczeń uczestnika projektu i przekazanie danych osobowych,
 • Osoby zagrożono ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, które przedstawią dokumenty potwierdzające swój status (np. zaświadczenie z GOPS, oświadczenie uczestnika projektu itp.)

Preferowana do objęcia wsparciem będzie:

 • Osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu więcej niż jednej przesłanki, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa,
 • Osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • Osoba z niepełnosprawnością sprzężną oraz osoba z zaburzeniami psychicznymi (m.in. niepełnosprawnością intelektualna, zaburzenia rozwoju)
 • Osoba lub rodzina korzystająca z PO PŻ
 • Posiadanie przez wychowanka Opinii z poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dysfunkcjach i trudnościach w nauczaniu,
 • Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Ścieżka udziału uczestnika w projekcie:

 • Jeden uczestnik będzie mógł wziąć udział w różnych formach wsparcia w projekcie

Zajęcia w placówce:

 • Realizowane przez 5 dni w tygodniu, także w okresie ferii i wakacji przez 4 godziny dziennie.
 • Będzie działała w sposób adekwatny do potrzeb dzieci i ich rodzin, które będą objęte wsparciem

Wsparcie obejmie 70 osób*, planuje się:

 • Rozszerzenie dotychczasowej oferty do obecnie uczęszczających 30 uczniów,
 • 15 nowych miejsc (15 uczniów) i 15 rodziców,
 • W wyniku rotacji przyjętych zostanie 5 nowych uczniów i 5 rodziców,

*rotacja dotyczyć będzie uczniów i rodziców w ramach nowopowstałych miejsc w placówce.

W ramach działalności PWD poprowadzi m.in. działania:

 • Edukacyjne polegające na pomocy w odrabianiu lekcji,
 • Korekcyjno-kompensacyjne poprzez prowadzenie zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce,
 • Rekreacyjno-sportowe rozwijające sprawność fizyczną m.in. gry zespołowe, jak również basen,
 • Wychowawcze - rozwijające m.in. zdolności plastyczne, wzrost świadomości i ekspresji kulturalnej poprzez wyjazdy do kina i teatru.

REGULAMIN Placówki Wsparcia Dziennego

how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny