Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Ogłoszenia

Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno
04 lip 2011
Kategoria: Ogłoszenia

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĘBNO  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno dla miejscowości:  Dębno, Jastew, Porąbka Uszewska, Sufczyn, Wola Dębińska wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
 
 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Gminy Dębno nr III/115/2008, III/116/2008, III/117/2008, III/118/2008, III/119/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno dla miejscowości Dębno, Jastew, Porąbka Uszewska, Sufczyn, Wola Dębińska, wraz  
z prognozami oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach  od 12 lipca do 09 sierpnia 2011 r.(z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w siedzibie Urzędu Gminy Dębno, Wola Dębińska 240, Sala Narad w godzinach: 

poniedziałki: 1400-1600

wtorki, środy, czwartki i piątki: 1100-1300

Dyskusja publicznanad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dębno, Wola Dębińska 240, Sala Narad w dniu 28 lipca o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2011r., w Urzędzie Gminy Dębno - Dziennik Podawczy lub na jego adres, podany w niniejszym ogłoszeniu.

Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekty w/w planów podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie ich wyłożenia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi do prognoz oddziaływania na środowiskomogą być wnoszone   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2011 r.w formie pisemnej do Wójta Gminy Dębno, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email:sebastian.witek@gminadebno.pl.

 

WÓJT GMINY DĘBNO

(-) Grzegorz Brach

how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny