Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
11 kwi 2024
Kategoria: Ogłoszenia
Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny - na umowę zlecenie

 1. Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:
  1. obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych;
  2. wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem
   z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2024r. poz. 177 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

3. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;

4. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6. posiada stan zdrowia pozwalający na realizowanie powierzonych w ramach umowy zadań;

7. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

  1. Ponadto od kandydata na stanowisko asystenta rodziny, w związku z zadaniami które będą mu powierzone oczekuje się znajomości przepisów prawnych oraz cech takich jak:
   • wysoka kultura osobista,
   • umiejętność podejmowania decyzji,
   • zdolność i otwartość na komunikowanie się,
   • poczucie odpowiedzialności.
   • znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
   • umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
   • wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
   • znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
   • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
   • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
   • kreatywność, odporność na stres.
   1. Główne zadania asystenta rodziny reguluje Art. 15. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2024r. poz. 177 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
   2. Wymagane dokumenty:
   3. życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej;
   4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwa, dyplomy);
   5. kserokopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;
   6. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej;
    1. Dodatkowe informacje:
    2. praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenie;
    3. praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona, a ponadto asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę Dębno;
     1. wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (życiorys) powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U.UE.L.2016.119.1.);
     2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

   - bezpośrednio w siedzibie Ośrodka,

   - pocztą na adres Ośrodka (32-852 Dębno, Wola Dębińska 240), w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem: "Nabór na stanowisko Asystent rodziny".

   - e-mailem (skany dokumentów) na adres gops@gminadebno.pl (z obowiązkiem dostarczenia oryginałów dokumentów na rozmowę kwalifikacyjną) w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2024 r. do godziny 14.00. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

   1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr Tel. 14 66 58 749 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30.

   Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno

   Renata Marecik

   how_to_vote
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
   download
   Załatw sprawę
   auto_delete
   Odpady komunalne PSZOK
   departure_board
   transport publiczny
   sports_handball
   Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
   group
   Rada Gminy Dębno
   reduce_capacity
   Konsultacje społeczne
   loop
   Odnawialne źródła energii
   local_grocery_store
   Przetargi - platforma zakupowa
   light_mode
   Program Czyste Powietrze
   explore
   System Informacji Przestrzennej
   health_and_safety
   Tarcza Antykryzysowa
   volunteer_activism
   Pomoc Ukrainie