Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Ulga w podatku rolnym

Szczegóły sprawy:

Miejsce załatwiania sprawy

Wydział Finansowo-Podatkowy I piętro, pok. 112

Godziny pracy:
poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-15.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30


Telefon: (014) 631-85-71

Podstawa prawna

art. 67a § 1, art. 67b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020r, poz. 1325 ze. zm.)

Wymagane dokumenty

Ulgi podatkowe udzielane są na podstawie pisemnego wniosku skierowanego do Wójta Gminy Dębno.

W uzasadnieniu należy wskazać na okoliczności stanowiące "ważny interes podatnika" lub "ważny interes publiczny", do których w szczególności można zaliczyć zdarzenia losowe, które obniżyły zdolność płatniczą Podatnika np. nagłą chorobę, powódź, kradzież, utratę możliwości zarobkowania, jak również sytuację, w której zapłata podatku spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy społecznej, gdyż nie będzie w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb materialnych.

Wymagane załączniki:

  • Oświadczenie o stanie rodzinnym, w którym należy wyszczególnić wszystkich członków rodziny prowadzących wspólnie z Podatnikiem gospodarstwo domowe, stopień pokrewieństwa, wiek,
  • Oświadczenie o stanie majątkowym, w którym należy podać posiadane nieruchomości gruntowe, budynkowe, sposób ich zagospodarowania, posiadane ruchomości
  • Zestawienie źródeł miesięcznych dochodów Podatnika oraz członków rodziny prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe z tytułu: zatrudnienia, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, emerytury, renty, alimentów, stypendiów, prowadzonego gospodarstwa rolnego wraz z kserokopiami dowodów i dokumentów potwierdzających ich wysokość;
  • W przypadku braku osiągania dochodów - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku lub o zarejestrowaniu jako osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku, decyzje GOPS o przyznaniu zasiłku, pomocy materialnej;
  • Zestawienie miesięcznych wydatków ponoszonych na utrzymanie, ewentualne koszty leczenia, edukacji dzieci itp. wraz z kserokopiami rachunków za ostatni miesiąc potwierdzających ich wysokość


Jeżeli przedsiębiorca ubiega się o ulgę podatkową w formie pomocy de minimis to zobowiązany jest dodatkowo przedłożyć informację o otrzymanej pomocy de minimis.

Opłaty

Nie pobiera się

Procedury postępowania

Postępowanie w sprawie zastosowania ulgi podatkowej kończy wydanie decyzji administracyjnej w sprawie zastosowania lub odmowy zastosowania ulgi podatkowej, doręczanej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Termin załatwienia sprawy

W terminie 1 miesiąca, sprawy skomplikowane, wymagające dodatkowego postępowania dowodowo‑wyjaśniającego w terminie 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Dębno w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny