Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Informacja na podatek od nieruchomosci

Załączniki do pobrania:

IN-1 Informacja o nieruchomosciach

ZIN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN-3 Dane pozostałych podatników

Szczegóły sprawy:

Referat

Wydział Finansowo-Podatkowy

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

I piętro, pokój nr 112

Telefon 146318571

Godziny pracy:

poniedziałek 7:30 -16:30
wtorek-czwartek 7:30- 15:30
piątek 7:30- 14:30

Osoba odpowiedzialna

Maria Bączek

Bogusława Gurgul

Opis sprawy

Złożenie przez podatnika informacji na podatek od nieruchomości
z przyczyn:

- powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego,

- zaistnienie w trakcie roku podatkowego zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części.

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne

Wymagane dokumenty

Wypełniony druk informacji na podatek od nieruchomości.

W przypadku działania przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej.

Miejsce składania pism

Punkt Obsługi Klienta, parter

Termin i sposób załatwienia

Przyjmowanie informacji na podatek od nieruchomości oraz weryfikacja dokumentu pod względem merytorycznym, formalnym
i rachunkowym. Na podstawie informacji następuje wprowadzenie danych dotyczących podatnika, przedmiotów opodatkowania

W przypadku braku informacji lub niezgodności zadeklarowanych danych ze stanem faktycznym organ podatkowy wydaje decyzję,
w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.

Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, a w przypadku braku deklaracji - decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego wydawana jest w terminie 1 miesiąca lub w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania podatkowego.

Opłaty

Opłatę skarbową od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii

w wysokości 17 zł należy uiścić na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy O/Dębno Nr 51 9453 0009 0030 0300 0026 0002

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Tryb odwoławczy


Od wydanej decyzji w sprawie ustalenia wysokości należnego podatku służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, ul. Bema 17 za pośrednictwem Wójta Gminy Dębno w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje

O zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania pieniężnego należy zawiadomić tut. Organ podatkowy na odpowiednim wzorze informacji w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmian.

how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny