GMINA

Drukuj drukuj

Wójt

Strona główna » GMINA » Wójt

Wójt Gminy Dębno

Wiesław Kozłowski

pokój 106

kontakt: 14 631 85 73

wojt@gminadebno.pl

 

Kompetencje:

 

  • kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
  • wykonywanie uchwały rady gminy i zadań gminy określonych przepisami prawa,
  • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, w tym na zasadzie wyłączności projektu uchwały budżetowej oraz propozycji zmian w budżecie gminy,
  • określanie sposobu wykonywania uchwał,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym,
  • wykonywanie budżetu, w tym, na zasadzie wyłączności, dokonywanie wydatków budżetowych oraz dysponowanie rezerwami budżetu gminy,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  • wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12