GMINA

Drukuj drukuj

Rewitalizacja

Strona główna » O gminie » Rewitalizacja

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, czyli takich, na których skoncentrowane są negatywne zjawiska społeczne, a także gospodarcze, środowiskowe, planistyczne lub techniczne. Podstawą wszystkich działań rewitalizacyjnych jest odpowiedź na  problemy społeczne, zaś działania dotyczące pozostałych wymienionych powyżej sfer mają charakter uzupełniający.

Proces rewitalizacji jest prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Działania te są skoncentrowane terytorialnie i prowadzone na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji. Procesu rewitalizacji nie prowadzi wyłącznie gmina – biorą w nim udział interesariusze, którymi mogą być podmioty publiczne, prywatne, organizacje pozarządowe, a przede wszystkim mieszkańcy. W trakcie trwania procesu przeprowadza się konsultacje społeczne, zostaje również powołany Komitet Rewitalizacji, który stanowi organizacyjny łącznik między organami gminy a pozostałymi interesariuszami rewitalizacji.

Załączniki do pobrania:

Obwieszczenie Wójta Gminy Dębno o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Formularz zgłaszania uwag do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Rysunek poglądowy obszaru zdegradowanego

Mapa poglądowa obszaru rewitalizacji

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Dębno o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komisji Rewitalizacji

Formularz uwag do projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komisji Rewitalizacji

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komisji Rewitalizacji

Ogłoszenie i harmonogram spotkań w ramach konsultacji społecznych

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne dot. Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji oraz rejestr zgłoszonych uwag

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne dot. Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz rejestr zgłoszonych uwag

Ogłoszenie w sprawie naboru członków Komitetu Rewitalizacji

Regulamin Komitetu Rewitalizacji

Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji

 

Fundusze Europejskie                                  Fundusz Spójności

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12