EDUKACJA

Drukuj drukuj

Szkoła przyszłości 2.0

Strona główna » Szkoły podstawowe » Szkoła przyszłości 2.0

Logotypy Unijne

Projekt Szkoła przyszłości 2.0 – rozwój i modernizacja szkół Gminy Dębno jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 01.06.2017 – 31.12.2018

Całkowita wartość projektu: 998 516,40 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 948 590,50 zł

Wkład własny: 49 925,90 zł

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych 309 uczniów szkół Gminy Dębno poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni przedmiotowych szkół i sprzęt TIK oraz wzrost kompetencji 72 nauczycieli szkół w zakresie kompetencji cyfrowych oraz nauczania metodą eksperymentu w okresie 19 miesięcy realizacji projektu na terenie Gminy Dębno  w okresie od 1.06.2017 do 31.12.2018 r.

Projekt zakłada realizację następujących zadań:

1. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów:

– Publicznej Szkoły Podstawowej w Łoniowej,
– Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łysej Górze
– Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Maszkienicach,
– Publicznej Szkoły Podstawowej w Sufczynie
– Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Dębińskiej
– Publicznej Szkoły Podstawowej w Porąbce Uszewskiej.

2. Modernizację szkół w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
3. Kształcenia kadry dydaktycznej Gminy Dębno.
4. Organizacji międzyszkolnych i międzyklasowych wyjazdów edukacyjnych.

Regulamin rekrutacji

Plakat

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12