INWESTYCJE

Drukuj drukuj

Inwestycje w Gminie Dębno zrealizowane

Strona główna » Inwestycje w Gminie Dębno

Wyremontowany most oddany do użytku mieszkańców

24.07.2015
Wyremontowany most oddany do użytku mieszkańców

Po gruntownym remoncie, zgodnie z umową most w Porąbce Uszewskiej wczoraj został przekazany w użytkowanie. Wymieniono elementy podbudowy i konstrukcji a także założono izolację przeciwwilgociową. Ponadto położono nową nawierzchnię asfaltową, odnowiono gzymsy oraz wykonano kamienny narzut, który zabezpieczy dno rzeki przed obniżeniem jego poziomu,  tym samym ochroni fundamenty mostu przed ich odsłonięciem.

Konferencja otwierająca nowy projekt

23.07.2015
Konferencja otwierająca nowy projekt

Dzisiaj, 23 lipca odbyła się konferencja otwierająca projekt „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszkienicach i budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Dębno”.

Wszystkich przybyłych gości przywitał Wójt Gminy Dębno, Wiesław Kozłowski, następnie oddał głos  pierwszemu prelegentowi, panu Andrzejowi Tokarskiemu, Dyrektorowi Biura Analiz i Ocen Środowiska „Ekoraport”, który to przybliżył obecnym kompleksowe rozwiązania problemów gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dębno. Kolejne wystąpienie należało do pana Alfreda Ważnego, projektanta oczyszczalni ścieków  w Maszkienicach. Na koniec, pan Jan Musiał – Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przedstawił narzędzia do rozwiązywania problemów ekologicznych samorządów w perspektywie budżetowej 2014-2020.

Odbudowa dróg w Gminie Dębno

22.07.2015
Odbudowa dróg w Gminie Dębno

Dobra wiadomość dla mieszkańców Gminy Dębno. Zakończono prace przy remoncie dwóch odcinków dróg w miejscowości Niedźwiedza, tzw Tekielówka oraz we wsi Wola Dębińska, tzw Zielona Droga. Projekt został zrealizowany w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Zakres wykonywanych prac obejmował wzmocnienie podbudowy i wykonanie nawierzchni asfaltowej a także uzupełnienie poboczy i udrożnienie rowów.

Budowa kanalizacji sanitarnej

17.07.2015
Budowa kanalizacji sanitarnej

Obecnie trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej, mające na celu odprowadzenie ścieków sanitarnych z obiektów zlokalizowanych w miejscowości Sufczyn (Górny) i  Łysa Góra do oczyszczalni ścieków mieszczącej się w Woli Dębińskiej.

Realizacja inwestycji ma na celu uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Dębno oraz dostosowanie jej do wymogów prawa polskiego i unijnego. Inwestycja poprawi warunki bytowe  mieszkańców miejscowości objętych projektem, a także mieszkańców wsi z nimi sąsiadujących. Wykonywane prace obejmują działania dotyczące likwidacji niedoborów w systemie odprowadzania ścieków, a budowa sieci kanalizacyjnej ma na celu usunięcie bezodpływowych zbiorników oraz wyeliminowanie odprowadzania zanieczyszczeń bezpośrednio do gleby i wód powierzchniowych, co  przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Perle

26.06.2015
Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Perle

Kolejna siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej zostanie wyremontowana. W ramach konkursu „Małopolskie Remizy” pozyskano 65 tys. złotych na termomodernizację budynku OSP w Perle. Zakres inwestycji obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych i stropu oraz ścian na poddasze, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej z założeniem nowych parapetów z blachy.

Konserwacja tablic epitafijnych

16.06.2015
Konserwacja tablic epitafijnych

Dwie tablice epitafijne, znajdujące się w kościele p.w. św. Małgorzaty w Dębnie zostały poddane konserwacji. Jedna z nich pochodzi z 1902 r. i jest poświęcona pamięci Stanisława Jastrzębskiego.

Prace konserwatorskie obejmowały m.in. oczyszczenie ram z wtórnych warstw malarskich oraz powierzchni kamienia z gipsowych nawarstwień. Tablice są wykonane z wapienia, który przez lata uległ zniszczeniu, dlatego wszystkie ubytki zostały uzupełnione. Ostatnim etapem renowacji było szlifowanie, polerowanie i wykonanie pozłotnictwa liter.

Budowa kanalizacji sanitarnej i adaptacja oczyszczalni ścieków

15.06.2015
Budowa kanalizacji sanitarnej i adaptacja oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Dębno informuje o realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i adaptacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Dębno” dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno – ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Na dzień dzisiejszy zakończono prace projektowe na zadaniu „Adaptacja oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej” oraz wystąpiono o uzyskanie pozwolenia na budowę oczyszczalni. Ponadto cały czas trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sufczyn i Łysa Góra gdzie wykonano ponad 3,5 km sieci.

[ poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ]

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12