Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Jednorazowe wsparcie rzeczowe „Dębińska wyprawka dla Malucha”

Załączniki do pobrania:

Szczegóły sprawy:

Wydział

Wydział Spraw Obywatelskich, Sportu i Promocji

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

II piętro, pokój nr 216

Telefon 146318556

Godziny pracy:

poniedziałek 7:30 -16:30
wtorek-czwartek 7:30- 15:30
piątek 7:30- 14:30

Osoba odpowiedzialna

Anna Jakubas

Opis sprawy

Złożenie wniosku o udzielenie jednorazowego wsparcia rzeczowego "Dębińska wyprawka dla Malucha"

Kogo dotyczy

Rodziców dzieci, które urodziły się od 1 stycznia 2022 roku i zamieszkują na terenie gminy Dębno

Wymagane dokumenty

DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY - WERSJA PAPIEROWA

Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w drodze złożenia w Urzędzie Gminy Dębno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza albo w drodze podpisania przez wnioskodawcę w siedzibie organu Gminy formularza, który został wypełniony przez pracownika tego organu na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych zawartych w rejestrze PESEL.

Termin rozpatrzenia wniosku wynosi 2 miesiące od daty złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy Dębno. Do wniosku wymagane jest każdorazowe dołączenie przez Wnioskodawcę oświadczenia o miejscu zamieszkania oraz potwierdzające fakt zamieszkania dokumenty:

1) kopię pierwszej strony zeznania podatkowego za rok kalendarzowy poprzedzający rok urodzenia dziecka lub w roku urodzenia się dziecka, opatrzonego pieczęcią wpływu urzędu skarbowego, w którym złożone zostało zeznanie (pierwsza strona zeznania podatkowego musi zawierać adres zamieszkania osoby składającej wniosek); albo

2) zaświadczenie z urzędu skarbowego, potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok kalendarzowy poprzedzający rok urodzenia dziecka lub w roku urodzenia się dziecka (zaświadczenie musi zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek); albo

3) urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą z systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego za rok kalendarzowy poprzedzający rok urodzenia dziecka lub w roku urodzenia się dziecka i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO zawierającym wygenerowany numer dokumentu zgodny z identyfikatorem dokumentu UPO (pierwsza strona zeznania podatkowego musi zawierać adres zamieszkania osoby składającej wniosek).

Miejsce składania wniosku

Wydział Spraw Obywatelskich, Sportu i Promocji

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

II piętro, pokój nr 216

Termin i sposób załatwienia

Wniosek o przyznanie "Dębińskiej wyprawki dla Malucha" składa się w terminie 2 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Wyprawka przyznawana jest na podstawie wniosku osoby uprawnionej w formie pisemnej, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

Termin rozpatrzenia wniosku wynosi 2 miesiące od daty złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy Dębno.

Wyprawkę dostarcza się na adres miejsca zamieszkania lub przekazuje się po wcześniejszym umówieniu terminu na terenie Urzędu Gminy Dębno w oparciu o złożony wniosek oraz potwierdzenie odbioru stanowiące Załącznik nr 2 do Zarządzenia. Wydanie następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Opłaty

Nie podlega opłacie

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 poz. 390 ze zm.)

3. Uchwała nr XIV/394/2021 Rady Gminy Dębno z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie: udzielenia jednorazowego wsparcia rzeczowego "Dębińska wyprawka dla Malucha" (Dz. U. Województwa Małopolskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. poz. 7756),

4. Uchwała Nr V/440/2022 Rady Gminy Dębno z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie: udzielenia jednorazowego wsparcia rzeczowego "Dębińska wyprawka dla Malucha" (Dz. U. Województwa Małopolskiego z dnia 6 maja 2022 r. poz. 3330)

5. Uchwała Nr IX/610/2023 Rady Gminy Dębno z dnia 27 października 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/394/2021 Rady Gminy Dębno z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie: udzielenia jednorazowego wsparcia rzeczowego "Dębińska wyprawka dla Malucha"

6. Zarządzenie nr 175/2021 Wójta Gminy Dębno z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie: ustalenia składu jednorazowego wsparcia rzeczowego "Dębińska wyprawka dla Malucha"

7. Zarządzenie Nr 100/2022 Wójta Gminy Dębno z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 175/2021 Wójta Gminy Dębno z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia składu jednorazowego wsparcia rzeczowego "Dębińska wyprawka dla Malucha" oraz wzoru wniosku o udzielenie tego wsparcia

8) Zarządzenie Nr 191/2023 Wójta Gminy Dębno z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 175/2021 Wójta Gminy Dębno z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia składu jednorazowego wsparcia rzeczowego "Dębińska wyprawka dla Malucha" oraz wzoru wniosku o udzielenie tego wsparcia

Tryb odwoławczy

Odmowa przyznania wyprawki następuje w drodze wydania decyzji administracyjnej. Od decyzji administracyjnej, o której mowa wyżej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Dębno w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje

"Dębińska wyprawka dla Malucha" nie przysługuje, jeżeli dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

W pierwszych trzech miesiącach realizacji wyprawki, termin może ulec wydłużeniu.

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, podmiot realizujący świadczenia wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na poprawę wniosku i/lub uzupełnienie brakujących dokumentów.

Niezastosowanie się do wezwania w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Dokumenty do pobrania

Zał. Nr 1 Wniosek o udzielenie jednorazowego wsparcia rzeczowego "Dębińska wyprawka dla Malucha" - doc

Zał. Nr 1 Wniosek o udzielenie jednorazowego wsparcia rzeczowego "Dębińska wyprawka dla Malucha" - pdf

how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny