Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Jednorazowe wsparcie rzeczowe „Dębińska wyprawka dla Malucha”

Załączniki do pobrania:

Zał. Nr 1 Wniosek o udzielenie jednorazowego wsparcia rzeczowego "Dębińska wyprawka dla Malucha" PDF

Zał. Nr 1 Wniosek o udzielenie jednorazowego wsparcia rzeczowego "Dębińska wyprawka dla Malucha" DOCX

Referat

Referat Ewidencji Spraw Społecznych i Sportu

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno
II piętro, pokój nr 216

Telefon 146318556

Godziny pracy:

poniedziałek 7:30 -16:30
wtorek-czwartek 7:30- 15:30
piątek 7:30- 14:30

Osoba odpowiedzialna

Anna Jakubas

Opis sprawy

Złożenie wniosku o udzielenie jednorazowego wsparcia rzeczowego "Dębińska wyprawka dla Malucha"

Kogo dotyczy

Rodziców dzieci, które urodziły się od 1 stycznia 2022 roku i zamieszkują na terenie gminy Dębno

Wymagane dokumenty

DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY - WERSJA PAPIEROWA

Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w drodze złożenia w Urzędzie Gminy Dębno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza albo w drodze podpisania przez wnioskodawcę w siedzibie organu Gminy formularza, który został wypełniony przez pracownika tego organu na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych zawartych w rejestrze PESEL.
Termin rozpatrzenia wniosku wynosi miesiąc od daty złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy Dębno. Do wniosku wymagane jest każdorazowe dołączenie przez Wnioskodawcę oświadczenia o miejscu zamieszkania oraz potwierdzające fakt zamieszkania dokumenty:

1) kopię pierwszej strony zeznania podatkowego za rok kalendarzowy poprzedzający rok urodzenia dziecka lub w roku urodzenia się dziecka, opatrzonego pieczęcią wpływu urzędu skarbowego, w którym złożone zostało zeznanie; albo
2) zaświadczenia z urzędu skarbowego, potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok kalendarzowy poprzedzający rok urodzenia dziecka lub w roku urodzenia się dziecka); albo
3) urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą z systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego za rok kalendarzowy poprzedzający rok urodzenia dziecka lub w roku urodzenia się dziecka i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO zawierającym wygenerowany numer dokumentu zgodny z identyfikatorem dokumentu UPO.

  Miejsce składania pism

  Referat Ewidencji Spraw Społecznych i Sportu
  Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

  II piętro, pokój nr 216

  Termin i sposób załatwienia

  Wniosek o przyznanie "Dębińskiej wyprawki dla Malucha" składa się w terminie 2 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
  Wyprawka przyznawana jest na podstawie wniosku osoby uprawnionej w formie pisemnej, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

  Termin rozpatrzenia wniosku wynosi miesiąc od daty złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy Dębno.

  Wyprawkę dostarcza się na adres miejsca zamieszkania w oparciu o złożony wniosek oraz potwierdzenie odbioru stanowiące Załącznik nr 2 do Zarządzenia. Wydanie następuje nie później niż w terminie 14 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

  Opłaty

  Nie podlega opłacie skarbowej

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372 i 1834)
  2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 poz. 111 ze zmianami)
  3. Uchwała nr XIV/394/2021 Rady Gminy Dębno z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie: udzielenia jednorazowego wsparcia rzeczowego "Dębińska wyprawka dla Malucha" (Dz. U. Województwa Małopolskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. poz. 7756),
  4. Zarządzenie nr 175/2021 Wójta Gminy Dębno z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie: ustalenia składu jednorazowego wsparcia rzeczowego "Dębińska wyprawka dla Malucha"

   Tryb odwoławczy

   Odmowa przyznania wyprawki następuje w drodze wydania decyzji administracyjnej. Od decyzji administracyjnej, o której mowa wyżej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Dębno w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

   Inne informacje

   "Dębińska wyprawka dla Malucha" nie przysługuje, jeżeli dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
   W pierwszych trzech miesiącach realizacji wyprawki, termin może ulec wydłużeniu.

   W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, podmiot realizujący świadczenia wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na poprawę wniosku i/lub uzupełnienie brakujących dokumentów.
   Niezastosowanie się do wezwania w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.   download
   Załatw sprawę
   volunteer_activism
   POMOC UKRAINIE
   auto_delete
   Odbiór odpadów
   departure_board
   Transport publiczny
   sports_handball
   Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
   reduce_capacity
   Konsultacje społeczne
   add_moderator
   Tarcza antykryzysowa
   change_circle
   Odnawialne źródła energii
   people
   Rada Gminy Dębno
   brightness_5
   Program czyste powietrze
   explore
   System Informacji Przestrzennej
   point_of_sale
   PRZETARGI - PLATFORMA ZAKUPOWA