Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Deklaracje na podatek od środków transportowych

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Załącznik Nr 2 Uchwała Nr XIII.496.2022-doc

Załącznik Nr 2 Uchwała Nr XIII.496.2022-pdf

Załącznik Nr 3 Załącznik do deklaracji

Szczegóły sprawy:

Referat

Wydział Finansowo-Podatkowy

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

I piętro, pokój nr 112

Telefon 146318571

Godziny pracy:
poniedziałek 7:30 -16:30
wtorek-czwartek 7:30- 15:30
piątek 7:30- 14:30

Osoba odpowiedzialna

Renata Kargol

Opis sprawy

Złożenie przez podatnika deklaracji na podatek od środków transportowych wraz z załącznikami z przyczyn:

- coroczny obowiązek składania deklaracji do 15 lutego roku podatkowego,

- powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego,

- wygaśnięcie obowiązku podatkowego,

- zmiana miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby,

- korekta deklaracji,

- przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Wymagane dokumenty

Wypełniony druk deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 z załącznikiem DT-1/A wraz z dokumentami w zależności od okoliczności powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego:

-ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu,

-ksero umowy kupna/sprzedaży pojazdu,

-kserokopia decyzji Starostwa Powiatowego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

W przypadku działania przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce składania pism

Punkt Obsługi Klienta, parter

Termin i sposób załatwienia

Przyjmowanie deklaracji na podatek od środków transportowych i weryfikacja dokumentu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Na podstawie deklaracji następuje wprowadzenie danych dotyczących podatnika, parametrów technicznych pojazdów oraz kwoty naliczonego podatku do ewidencji podatkowej.

W przypadku braku deklaracji lub niezgodności zadeklarowanych danych ze stanem faktycznym organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.

Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, a w przypadku braku deklaracji - decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego wydawana jest w terminie 1 miesiąca lub w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania podatkowego.

Opłaty

Opłatę skarbową od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17 zł należy uiścić na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy O/Dębno Nr 51 9453 0009 0030 0300 0026 0002

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849)

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji w sprawie określenia wysokości należnego podatku służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, ul. Bema 17 za pośrednictwem Wójta Gminy Dębno w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej są obowiązane:

1) składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;

3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy.

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

a) a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego -I rata,

b) b) do dnia 15 września danego roku - II rata;

2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny