Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Deklaracje na podatek leśny

Załączniki do pobrania:

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

ZDL-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Deklaracja do złożenia elektronicznie poprzez platformę ePUAP - DL-1

Załączniki archiwalne:

Załącznik Nr 1 Deklaracja na podatek leśny

Szczegóły sprawy:

Referat

Wydział Finansowo-Podatkowy

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

I piętro, pokój nr 112

Telefon 146318571

Godziny pracy:

poniedziałek 7:30 -16:30
wtorek-czwartek 7:30- 15:30
piątek 7:30- 14:30

Osoba odpowiedzialna

Renata Kargol

Opis sprawy

Złożenie przez podatnika deklaracji na podatek leśny z przyczyn:

- coroczny obowiązek składania deklaracji,
- powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego,
- wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
- zaistnienie w trakcie roku podatkowego zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania.

Kogo dotyczy

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej

Wymagane dokumenty

Wypełniony druk deklaracji na podatek leśny.

W przypadku działania przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej.

Miejsce składania pism

Punkt Obsługi Klienta, parter

Termin i sposób załatwienia

Przyjmowanie deklaracji na podatek leśny oraz weryfikacja dokumentu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Na podstawie deklaracji następuje wprowadzenie danych dotyczących podatnika, przedmiotów opodatkowania oraz kwoty naliczonego podatku do ewidencji podatkowej.

W przypadku braku deklaracji lub niezgodności zadeklarowanych danych ze stanem faktycznym organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.

Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, a w przypadku braku deklaracji - decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego wydawana jest w terminie 1 miesiąca lub w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania podatkowego.

Opłaty

Opłatę skarbową od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii
w wysokości 17 zł należy uiścić na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy O/Dębno Nr 51 9453 0009 0030 0300 0026 0002

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465)

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji w sprawie określenia wysokości należnego podatku służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, ul. Bema 17 za pośrednictwem Wójta Gminy Dębno w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej są obowiązane:

- składać, w terminie do dnia 15 stycznia, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

- odpowiednio skorygować deklaracje w terminie 14 dni
od dnia zaistnienia zdarzenia, które miało wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku;

- wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek tut. Urzędu, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny