URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Urząd Stanu Cywilnego

Strona główna » Deklaracja dostepności » Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Monika Dudek

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

tel. 14 631 85 62

pokój 121

e-mail: monika.dudek@gminadebno.pl


Agnieszka Grochola

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska oraz przepisów szczególnych z zakresu:

1) Rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły na terenie Gminy Dębno oraz rejestracji innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób w rejestrze stanu cywilnego;
2) Prowadzenie w rejestrze stanu cywilnego rejestru uznań;
3) Rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów w rejestrze stanu cywilnego, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego;
4) Transkrypcji treści zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego;
5) Odtwarzania treści aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego;
6) Przyjmowania oświadczeń o uznaniu ojcostwa, o wyborze lub zmianie imienia dla dziecka,
o wyborze lub zmianie nazwiska dla dziecka, o wstąpieniu w związek małżeński, o nazwiskach noszonych po zawarciu związku małżeńskiego, o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki lub nazwiska żony ojca;
7) Aktualizowania, prostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego;
8) Wydawania odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego;
9) Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych i nie zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;
10) Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym;
11) Wydawania zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
12) Wydawania zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo;
13) Wydawania decyzji administracyjnych o zmianie imion i/lub nazwisk;
14) Wydawanie zezwoleń na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego;
15) Kompletowanie i przechowywanie akt zbiorowych
16) Występowanie o numer PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia dla osób urodzonych
w Polsce;
17) Wprowadzanie do rejestru PESEL zameldowania dziecka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia;
18) Występowanie o zmianę numeru PESEL w przypadku sprostowania daty urodzenia lub zmiany płci;
19) Wprowadzanie do rejestru PESEL danych o wymeldowaniu w związku ze zgonem osób posiadających numer PESEL
20) Aktualizacja, na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w rejestrze PESEL danych odnośnie stanu cywilnego, zawartego małżeństwa czy zgonu osoby posiadającej numer PESEL dla której nie sporządzono polskiego aktu stanu cywilnego
21) Prowadzenie Archiwum Aktów Stanu Cywilnego;
22) Współpraca z sądami i innymi organami państwowymi w zakresie rejestracji stanu cywilnego,
23) Organizowanie uroczystości zawarcia małżeństwa i jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego,
24) Współpraca z jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych w zakresie zawierania małżeństw konkordatowych,
25) Uznawanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych
w sprawach cywilnych.
26) Sporządzanie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy - testamenty allograficzne zgodnie z przepisem art. 951 § 1 i 2 kodeksu cywilnego,
27) Prowadzenie statystki GUS.

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12