Opis projektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łysa Góra oraz Sufczyn (Górny) mająca na celu odprowadzenie ścieków bytowe z istniejącej i planowanej zabudowy oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszkienicach w celu przyjęcia dodatkowej ilości ścieków.

Wykonawcą projektu budowlanego i wykonawczego sieci kanalizacyjnej dla budynków mieszkalnych jest firma GEOKART - INTERNATIONAL sp. z o.o. w Rzeszowie. Wykonawcą projektu budowlanego i wykonawczego sieci kanalizacyjnej na wykonanie kanalizacji bloku mieszkalnego w Łysej Górze nr 278, Szkoły Kadetów oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze jest firma PRONAD- PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU w Tarnowie.

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości objętych opracowaniem przebiegać będzie obok istniejącej zabudowy przy granicach działek oraz w obrębie i w pobliżu dróg gminnych i powiatowych. Ukształtowanie terenu umożliwia zaprojektowanie sieci kanalizacyjnej jako grawitacyjno - ciśnieniowej.

Oczyszczalnia ścieków znajduje się w północnej części gminy, w miejscowości Maszkienice na działce nr 411/1, ok. 3 km na północ od drogi krajowej nr 94 oraz ponad 700 m na południe od torów kolejowych. Odprowadzanie ścieków oczyszczonych odbywać się będzie kolektorem grawitacyjnym PE fi 400 do rowu melioracyjnego (odbiornika oczyszczonych ścieków), który stanowi prawobrzeżny dopływ rzeki Uszwicy. Odległość od oczyszczalni ścieków do rzeki Uszwicy wynosi w linii prostej 140 m. Gmina Dębno znajduje się w zlewni rzeki Uszwicy, która przepływa przez północno - zachodnią część terenu gminy. Przez centralną część gminy przepływa potok Niedźwiedź.

Podstawowe parametry technologiczne

Sieć kanalizacyjna:

 • kanały grawitacyjne: główne i rozdzielcze z rur PVC klasy S typ SN12 o średnicy Dn 200×6,6 mm i Dn 160× 6,6 mm
 • przewody tłoczne z rur ciśnieniowych jako element przyłącza – sieci wewnętrznej PE 100 SDR 17 o średnicy Dn63x3,8 mm,
 • przyłącza do budynków z rur Dn 160×5,5 mm,
 • na skrzyżowaniu z gazociągami wysokiego ciśnienia kanały z rur PE80 SDR 17,6 Dn 200x11,4 mm, min. spadek na sieci 0,5%,
 • studzienki kanalizacyjne z tworzywa PP-b (polipropylen) o średnicy Dn 400mm do inspekcji z terenu,
 • studzienki kanalizacyjne rewizyjne z PP-b (polipropylen) o średnicy Dn 1000 mm do inspekcji z dna studzienki,
 • studzienki kanalizacyjne betonowe o średnicy Dn1200 mm do inspekcji z dna studzienki,
 • pompownia zagrodowa w zbiorniku TEGRA 600 z PP Ø600 lub w zbiorniku WS900-E z PEHD Ø800 mm

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszkienicach

Celem rozbudowy jest usprawnienie istniejącej oczyszczalni ścieków w Maszkienicach i uzyskanie możliwości oczyszczania ścieków w ilości Q śr. dob.= 500 m3/d na potrzeby oczyszczalnia ścieków z terenu aglomeracji.

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków o przepustowości 250 m3/d o niezależny segment oczyszczania ścieków o przepustowości 2 x 250 m3/d. Celem jest uzyskanie możliwości oczyszczania ścieków w ilości Q śr. dob.= 500 m3/d z możliwością zwiększenia do Q max dob. = 750 m3/d.

Planowana do rozbudowy oczyszczalnia ścieków ma być oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną pracującą w technologii niskoobciążonego osadu czynnego w systemie SBR.


Cel Projektu


Realizacja projektu dąży do osiągnięcia celu podstawowego, jakim jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości: Sufczyn oraz Łysa Góra i dostosowanie jej do wymogów prawa polskiego i unijnego, poprawa warunków bytowych mieszkańców objętych Projektem oraz wzrost atrakcyjności gospodarczej i turystycznej regionu. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, w tym czystości wód i gleby.

Cele zostaną osiągnięte wskutek działań polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej prowadzących do osiągnięcia pożądanych rezultatów, do jakich można zaliczyć:
 • odprowadzenie ścieków bytowych z zabudowań mieszkalnych w m. Sufczyn (Górny) oraz Łysa Góra;
 • poprawa stanu środowiska naturalnego w zlewni Górnej Wisły;
 • wykazanie spójności przedsięwzięcia z wymaganiami Unii Europejskiej oraz planami ekonomiczno – finansowymi i polityką sektorową gospodarki wodno-ściekowej na poziomie kraju, regionu i poziomie lokalnym;
 • wykazanie sensowności przedsięwzięcia z punktu widzenia finansowego, ekonomicznego, społecznego, ekologicznego i instytucjonalnego;
 • dostarczenie niezbędnych informacji będących podstawą do podjęcia decyzji w zakresie niezbędnych do wykonania działań inwestycyjnych i sposobie ich sfinansowania;
 • zarekomendowanie rozwiązań instytucjonalnych gwarantujących trwałość, sprawność i skuteczność zarządzania na etapie realizacji Projektu i przyszłego funkcjonowania systemu wodno – ściekowego.
Głównym celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dębno. Działania objęte Projektem przyczynią się do likwidacji istniejących niedoborów w zakresie systemu odprowadzania ścieków z terenu miejscowości Sufczyn oraz Łysa Góra. Budowa sieci kanalizacyjnej ma na celu osiągnięcie określonych w prawie polskim i UE parametrów ścieków oczyszczonych oraz doprowadzi do likwidacji bezodpływowych zbiorników, a przede wszystkim wyeliminuje odprowadzanie ścieków bezpośrednio do gleby i wód powierzchniowych, a w szczególności rzeki Wisły i Dunajca. Przyczyni się także do osiągnięcia stopnia skanalizowania obszaru objętego Projektem, spełniającego wymogi dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. oraz prawa polskiego.

Źródła finansowania


Inwestycja finansowana będzie:
 • całkowite koszty realizacji Projektu wynoszą: 7 523 555,36 PLN, w tym wydatki kwalifikowane: 6 101 086,00 PLN, niekwalifikowane: 55 189,00 PLN, niekwalifikowany podatek VAT 1 367 280,36 PLN;
 • za koszty niekwalifikowane Projektu uznano, podatek VAT, odsetki od pożyczki/kredytu w okresie realizacji Projektu jak również pozostałą niekwalifikowaną działalności JRP;
 • podstawowym źródłem finansowania dopełniającym w razie potrzeby własne środki mogą zostać kredyty inwestycyjne, co pozostanie w gestii Gminy Dębno;
 • oczekiwany poziom wsparcia z Funduszu Spójności na moment ustalania struktury źródeł finansowania przyjęto na poziomie nie niższym niż 77,38% wydatków kwalifikowanych, w związku z czym założony maksymalny wkład własny przyjęto na poziomie 22,62% wydatków kwalifikowanych.

Struktura finansowania kosztów przedsięwzięcia


Lp. Wyszczególnienie RAZEM Struktura 2013 2014 2015
1 Ogółem 7 523 555,36 100,00% 0 63 960,00 7 459 595,36
1.1 Dotacja z Funduszu Spójności 4 721 264,39 62,75% 0 40 239,68 4 681 024,71
1.2 Gmina Dębno - nakłady kwalifikowane 1 379 821,61 18,34% 0 11 760,32 1 368 061,29
1.3 Gmina Dębno - nakłady niekwalifikowane 1 422 469,36 18,91% 0 11 960,00 1 410 509,36


Analiza społeczno-ekonomiczna


Na podstawie przedstawionych i oszacowanych kosztów (bez wyrazu pieniężnego w przedmiotowym Projekcie) i korzyści społecznych obliczono ekonomiczną, zaktualizowaną wartość netto ENPV i ekonomiczną wewnętrzną stopę zwrotu ERR. Wartość ENPV przy zastosowanej stopie dyskontowej jest dodatnia. Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału jest również dodatnia. Wskaźnik Korzyści/Koszty jest większy od jedności.

Z przedstawionych wskaźników wynika, że:

 • inwestycja jest społecznie opłacalna,
 • wartości zarówno ENPV, jak i ekonomicznej wewnętrznej stopy zwrotu są satysfakcjonujące.
Powyższe, to elementy charakterystyczne dla niekomercyjnych przedsięwzięć z zakresu infrastruktury Komunalnej. Niskie, ujemne wartości wskaźników efektywności finansowej występują w analizie finansowej, natomiast dodatnie, nierzadko nawet wysokie wskaźniki opłacalności ekonomicznej pojawiają się w szerokorozumianej analizie społecznej po uwzględnieniu czynników ekonomicznych (tu korzyści społecznych).

Efekty zewnętrzne to uboczne, niezamierzone efekty działania jednego podmiotu na sytuację innego (innych) podmiotów. Ujawniają się one jako niekorzyści zewnętrzne i korzyści zewnętrzne. Efekty powstają, gdy oddziaływania podejmowane przez podmioty gospodarcze przynoszą korzyści lub niekorzyści innym podmiotom. Dotyczy to zarówno podmiotów gospodarczych, sektora usług, instytucji użyteczności publicznej, jak i gospodarstw domowych. Duże korzyści zewnętrzne oznaczają brak motywacji do określonych działań, duże zaś niekorzyści zewnętrzne wiążą się z rozwojem kosztem otoczenia oraz uzyskiwaniem efektów przy kosztach przerzucanych na inne podmioty. Korzyści zewnętrznych nie da się w pełni „zawłaszczyć”, kosztów zaś zewnętrznych nie wlicza się w pełni w koszty produkcji przez podmioty działające na rynku. Rozróżniać przy tym należy efekty zewnętrzne realne i pieniężne. W analizie podsumowano zewnętrzne korzyści społeczne. Były to korekty wynikające z zatrudnienia osób z grona bezrobotnych w czasie budowy inwestycji, w czasie jej eksploatacji oraz największa wynikająca z dodatkowego zatrudnienia.

Wyniki analizy efektywności ekonomicznej

Stopa dyskontowa 8,0%
Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto (ENPV) 1 451 658,38 zł
Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu (ERR) 16,20%
Ekonomiczny Wskaźnik Korzyści/Koszty (B/C) 1,25


FUNDUSZ SPÓJNOŚCI


Fundusz spójności, w skócie FS powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 r., który wszedł w życie w 1993 r. Fundusz został powołany w celu zmniejszenia różnic na poziomie gospodarczym i społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej. Ze względu na charakter i cel działania Fundusz spójności jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej, nie należy on jednak bezpośrednio do Funduszy Strukturalnych. Środki z Funduszu Spójności są kierowane do Państw, w których poziom Produktu Krajowego Brutto (PKB) na jednego mieszkańca jest niższy niż 90 procent średniej Unii Europejskiej oraz w których opracowany został program zmierzający do spełnienia kryteriów konwergencji ustalonych w art. 104 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę, Europejskią. Fundusz spójności współfinansuje projekty w zakresie:
 • infrastruktury transportowej
 • ochrony środowiska
 • poprawy, jakości powietrza i wód powierzchniowych
 • zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
 • racjonalnej gospodarki odpadami
Odbiorcami pomocy, tj. beneficjentami Fundusz Spójności, mogą być podmioty publiczne, czyli samorządy terytorialne (gminy, związki gmin) oraz przedsiębiorstwa komunalne. Instytucją odpowiedzialną za ogólne zarządzanie i koordynację działań związanych z wykorzystaniem FS jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Finansów zachowuje status instytucji płatniczej, Ministerstwo Środowiska pełni rolę instytucji pośredniczącej w zarządzaniu Funduszem Spójności I stopnia, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to instytucja pośredniczące w zarządzaniu Funduszem Spójności II stopnia, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej pośredniczą w zarządzaniu Funduszem Spójności III stopnia - do nich składane są projekty.

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO


Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów euro, co stanowi prawie. 42 proc. całości środków polityki spójności w Polsce. W ramach programu realizuje się duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie transportu, energetyki, ochrony środowiska, kultury i dziedzictwa narodowego, oraz ochrony zdrowia. Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia, zatwierdzonymi przez Komisję Europejską stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wynosi 37,6 mld euro, z czego wkład unijny to 27,9 mld euro, zaś wkład krajowy – 9,7 mld euro. Podział środków dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przedstawia się następująco:
 • środowisko – 4,8 mld euro
 • transport – 19,4 mld euro
 • energetyka – 1,7 mld euro
 • kultura -490,0 mln euro
 • zdrowie – 350,0 mln euro
 • szkolnictwo wyższe – 500,0 mln. Euro

Aktualności


18.11.2015

Na terenie Gminy Dębno cały czas trawa realizacja Projektu pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszkienicach i budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Dębno” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno – ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. W ramach projektu zakończone zostały m.in. roboty budowlane przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sufczyn i Łysa Góra, o łącznej długości ok. 1.951 m oraz zgodnie z zakresem umowy z Wykonawcą podłączono do sieci kanalizacji blok mieszkalny w Łysej Górze.

Prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków w Maszkienicach trwają nadal jednakże duża część z nich została już wykonana, m.in. montaż sieci zewnętrznych, wybudowanie zbiornika żelbetowego, zakończono prace przy budowie budynku techniczno-socjalnego oraz sfinalizowano czynności związane z oświetleniem terenu wokół oczyszczalni. Wartość Projektu wynosi 5.637.223,26 PLN, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to 3.526.347,83 PLN

23.09.2015

Na początku września ruszyły prace przy budowie Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sufczyn i Łysa Góra. W ramach projektu pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszkienicach i budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Dębno łącznie zostanie wybudowane przez Wykonawcę realizującego zadanie tj. firmę Handlowo-Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych „SANTEX” z Sędziszowa Małopolskiego 1,729 m sieci kanalizacji sanitarnej. Koszt robót wyniesie 478 222,39 złotych.

Ponadto dzięki sprzyjającej pogodzie cały czas trwają prace przy rozbudowie oczyszczalni ścieków w Maszkienicach. Do dnia dzisiejszego wykonano płytę nośną, wzniesiono ściany zbiornika oraz wybudowano budynek socjalny przy oczyszczalni. Planowany termin zakończenia robót to listopad br., jeżeli nie nastąpią wyjątkowe okoliczności utrudniające prace.

17.08.2015

W dniu 17 sierpnia br. Została podpisana umowa na realizację kolejnych odcinków budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sufczyn i Łysa Góra współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach projektu Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszkienicach i budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Dębno. Przetarg wygrała firma Handlowo – Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych SANTEX, która uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres wykonywanych prac przewiduje między innymi budowę odcinka Sufczyn Górny – Szkolna, przyłączenie oczyszczalni typu „KOS”, a także przyłączenie budynku internatu w Łysej Górze.


Mapa


Galeria - Zdjęcia z podpisania umowy na zadanie Inżynier Kontraktu dla Projektu Rozbudowa oczyszczlni scieków w Masszkienicach i budowa kanalizacji


Konferencja otwierająca projekt 23.07.2015


Postęp prac na dzień 27.09.2015


Postęp prac na dzień 30.09.2015


Postęp prac na dzień 27.10.2015


Postęp prac na dzień 28.12.2015


Kontakt


Urząd Gminy Dębno, 32-852 Dębno, Wola Dębińska
tel. 14 631 85 84
www.gminadebno.pl

Osoby wchodzące w skład Jednostki Realizującej Projekt (JRP):

Realizująca Projekt (JRP). SKŁAD JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT:


1) Paweł Sumara - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu - (Measure Authorising Officer – MAO)
2) Teodor Skalski - Kierownik Jednostki Realizującej Projekt – (JRP)
3) Magdalena Zychowicz-Gurgul - Stanowisko ds. technicznych   (ST)
4) Ilona Pajonk - Stanowisko ds. zamówień publicznych i administracyjnych (ZM)
5) Waldemar Maciej Stodolak - pomoc prawna JRP (ZM)
5) Elżbieta Gurgul - Księgowy JRP - Zespół ds. finansowych   (ZF)
6) Małgorzata Gurgul - Stanowisko ds. rozliczeń i sprawozdawczości - Zespół ds. finansowych (ZF)


Więcej informacji na temat Funduszu Spójności oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko można znaleźć na stronach internetowych:

www.pois.gov.pl
www.funduszspojnosci.gov.pl
www.nfosigw.gov.pl
www.wfos.krakow.pl