Opis projektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dębno, mająca na celu odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych z istniejącej i planowanej zabudowy miejscowości Sufczyn ( Górny) i Łysa Góra do przewidzianej do adaptacji oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej.

Projekt obejmuje:

 • opracowanie i pozyskanie wszelkich materiałów do celów projektowych,
 • opracowanie koncepcji programowej,
 • sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 • sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, tabel elementów rozliczeniowych opartych o przedmiary robót i specyfikacje techniczne,
 • wykonanie robót budowlano montażowych na podstawie sporządzonej lub dostarczonej przez Beneficjenta dokumentacji.

Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 11 995 mb będzie funkcjonować w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym tak aby zapewnić wskaźnik koncentracji nie mniejszy niż 90 MK na 1 km sieci kanalizacyjnej. Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości objętych opracowaniem przebiegać będzie obok istniejącej zabudowy przy granicach działek oraz w obrębie i w pobliżu dróg gminnych i powiatowych. Przewiduje się wprowadzać do systemu kanalizacyjnego tylko ścieki sanitarne i spełniające wymogi ścieków komunalnych. Odbiornikiem ścieków będzie oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w miejscowości Wola Dębińska.

Podstawowe parametry technologiczne


Sieć kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej
Zaprojektowana i w konsekwencji wykonana kanalizacja sanitarna musi w sposób pewny i niezawodny pracować i być w stopniu minimalnym wrażliwą na wypadki o charakterze nieprzewidywalnym. W szczególności:
 • wybrany system kanalizacji najmniej wrażliwy na awarie i optymalny pod względem techniczno - ekonomicznym
 • średnice rurociągów dobrane tak, aby zapewniały odpowiednie warunki do transportu ścieków sanitarnych oraz były odpowiednie dla okresu perspektywicznego,
 • pompownie zlokalizowane na sieci muszą być wykonane z materiałów trwałych i odpornych na korozję,
 • urządzenia zastosowane na sieci kanalizacyjnej były niezawodne i klasy zapewniającej długą żywotność i bezawaryjność pracy,
 • z uwagi na aktualne uwarunkowania należy ograniczyć prowadzenie kanalizacji w pasie drogowym drogi wojewódzkiej i powiatowych do minimum – należy wykonywać tylko koniczne przejścia poprzeczne uzgodnione z zarządcą drogi.

Zakres i treść projektu oraz jego realizacja powinny być oparte o obowiązujące przepisy prawa polskiego, przepisy wydane przez władze miejscowe oraz normy, które są w jakikolwiek sposób związane z przedmiotem zamówienia. W szczególności:
 • projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych,
 • średnice rurociągów tranzytowych i pozostałych powinny zapewniać minimalną prędkość przepływu zapewniając samooczyszczanie rurociągów,
 • rozwiązania wynikające z oferowanego taniego wykonania, dla których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem, nie będą przez Beneficjenta zaakceptowane,

Sieć kanalizacyjna powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać:
 • ciągły odbiór ścieków, od wszystkich użytkowników objętych działaniem kanalizacji, w sposób nie powodujący obciążeń nieakceptowanych dla środowiska naturalnego,
 • retencję w zbiorniku pompowni przydomowej umożliwiającą gromadzenie ścieków minimum przez 1 dobę,
 • niezawodność odbioru ścieków.

Układ sieci kanalizacyjnej powinien swym zasięgiem obejmować nie tylko obszar obecnego układu przestrzennego, ale również musi uwzględniać tendencje i kierunki planowanego rozwoju. Projektując układ sieci kanalizacyjnej należy dążyć do tego, aby odprowadzenie ścieków mogło się odbywać możliwie najkrótszą drogą.

Oczyszczalnia ścieków
Po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej objętej projektem do oczyszczalni w Woli Dębińskiej docelowo dopływać będzie Qśrd = 520m3/d ścieków. Możliwości technologiczne oczyszczalni ustalono na poziomie 630 m3/d ścieków, co umożliwi oczyszczenie ścieków z pozostałej części obecnej aglomeracji Dębno.

ZADANIA WCHODZĄCE W SKŁAD PROJEKTU:
Projekt przewidziany do realizacji w latach 2014 – 2015 składa się z następujących zadań:
 • Adaptacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Dębińska realizowana zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC - żółta książka;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sufczyn ( Górny) i Łysa Góra, realizowana zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC - czerwona książka;
 • Inżynier Kontraktu dla Projektu;
 • Pomoc Techniczna dla JRP;
 • Informacja i Promocja Projektu;

Cel Projektu


Realizacja projektu dąży do osiągnięcia celu podstawowego, jakim jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Sufczyn ( Górny) i Łysa Góra i dostosowanie jej do wymogów prawa polskiego i unijnego, poprawa warunków bytowych mieszkańców objętych Projektem oraz wzrost atrakcyjności gospodarczej i turystycznej regionu. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, w tym czystości wód i gleby.

Cele zostaną osiągnięte wskutek działań polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej prowadzących do osiągnięcia pożądanych rezultatów, do jakich można zaliczyć:
 • odprowadzenie ścieków socjalno – bytowych z gospodarstw domowych w m. Sufczyn ( Górny) i Łysa Góra.
 • odprowadzenie ścieków od podmiotów gospodarczych i obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych m. Sufczyn ( Górny) i Łysa Góra.
 • poprawa stanu środowiska naturalnego w dorzeczu rzeki Uszwicy i potoku Niedźwiedź,
 • wykazanie spójności przedsięwzięcia z wymaganiami Unii Europejskiej oraz planami ekonomiczno – finansowymi i polityką sektorową gospodarki wodno-ściekowej na poziomie kraju, regionu i poziomie lokalnym,
 • wykazanie sensowności przedsięwzięcia z punktu widzenia finansowego, ekonomicznego, społecznego, ekologicznego i instytucjonalnego,
 • dostarczenie niezbędnych informacji będących podstawą do podjęcia decyzji w zakresie niezbędnych do wykonania działań inwestycyjnych i sposobie ich sfinansowania,
 • zarekomendowanie rozwiązań instytucjonalnych gwarantujących trwałość, sprawność i skuteczność zarządzania na etapie realizacji Projektu i przyszłego funkcjonowania systemu wodno – ściekowego.

Głównym celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Dębno. Działania objęte Projektem przyczynią się do likwidacji istniejących niedoborów w zakresie systemu odprowadzania ścieków z terenu miejscowości Sufczyn ( Górny) i Łysa Góra. Budowa sieci kanalizacyjnej ma na celu osiągnięcie określonych w prawie polskim i UE parametrów ścieków oczyszczonych oraz doprowadzi do likwidacji bezodpływowych zbiorników, a przede wszystkim wyeliminuje odprowadzanie ścieków bezpośrednio do gleby i wód powierzchniowych. Przyczyni się także do osiągnięcia stopnia skanalizowania obszaru objętego Projektem, spełniającego wymogi dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. oraz prawa polskiego.

Zwiększenie stopnia skanalizowania przyczyni się tym samym do ograniczenia skażenia wód powierzchniowych i podziemnych. Zwiększy się zatem poziom ochrony wody pitnej, a tym samym zmniejszy ryzyko zachorowalności mieszkańców gminy Dębno.

Wyeliminowanie braku infrastruktury w zakresie ochrony środowiska oraz zanieczyszczone środowisko ma na celu wzrost atrakcyjności gospodarczej, inwestycyjnej i turystycznej gminy oraz wzrost standardu życia jego mieszkańców i spadek bezrobocia.

Źródła finansowania


Inwestycja finansowana będzie z:
 • dotacji z Funduszu Spójności,
 • środków własnych Beneficjenta.

Założenia


Założenia leżące u podstaw Projektu:
 • Polityka ekologiczna państwa pozostaje stabilna,
 • Wdrażanie Projektu w ramach Funduszu Spójności odbywa się zgodnie z obowiązującymi wymogami i wytycznymi,
 • Instytucje współfinansujące Projekt posiadają zdolność finansową do realizacji Projektu,
 • Realizacja Projektu odbywać się będzie zgodnie z przyjętym harmonogramem,
 • Współpraca pomiędzy wszystkimi stronami uczestniczącymi w realizacji Projektu będzie przebiegała właściwie,
 • System gospodarki wodno-ściekowej w trakcie realizacji robót funkcjonować będzie w sposób nieprzerwany i bez zakłóceń,.
 • Wykonawcy posiadają odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do realizacji zadań w ramach Projektu.

 • Funkcjonowanie obiektów gospodarki ściekowej zawsze obarczone jest ryzykiem awarii. W przypadku awarii sieci, pompowni lub oczyszczalni podstawowym ryzykiem ekologicznym jest przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska.
 • Prace związane z realizacją Projektu obejmują swoim zakresem budowę kanalizacji sanitarnej w 2 miejscowościach gminy Dębno oraz adaptację oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej. Sytuacja taka będzie powodować konieczność sprawnego skoordynowania Projektu i ścisłej współpracy między Beneficjentem (JRP), Wykonawcą i Inżynierem Kontraktu.
 • Ryzyko związane z realizacją techniczną robót (w tym uwarunkowania wynikające z lokalizacji części zadań w terenie podgórskim).
 • Zagrożenie terminowego zakończenia realizacji Projektu.

Zdefiniowano następujące czynniki ryzyka, mogące mieć wpływ na osiągnięcie celu Projektu:
 • Wzrost nakładów inwestycyjnych w trakcie realizacji Projektu,
 • Spadek ceny za 1 m3 ścieków
 • Wzrost kosztów zatrudnienia
 • Wzrost kosztów związanych z podatkami i opłatami
 • Wzrost prognozowanego dochodu do dyspozycji,
 • Spadek ilości oczyszczonych ścieków przyjętych od ludności,

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI


Fundusz spójności, w skócie FS powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 r., który wszedł w życie w 1993 r. Fundusz został powołany w celu zmniejszenia różnic na poziomie gospodarczym i społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej. Ze względu na charakter i cel działania Fundusz spójności jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej, nie należy on jednak bezpośrednio do Funduszy Strukturalnych. Środki z Funduszu Spójności są kierowane do Państw, w których poziom Produktu Krajowego Brutto (PKB) na jednego mieszkańca jest niższy niż 90 procent średniej Unii Europejskiej oraz w których opracowany został program zmierzający do spełnienia kryteriów konwergencji ustalonych w art. 104 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę, Europejskią. Fundusz spójności współfinansuje projekty w zakresie:
 • infrastruktury transportowej
 • ochrony środowiska
 • poprawy, jakości powietrza i wód powierzchniowych
 • zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
 • racjonalnej gospodarki odpadami
Odbiorcami pomocy, tj. beneficjentami Fundusz Spójności, mogą być podmioty publiczne, czyli samorządy terytorialne (gminy, związki gmin) oraz przedsiębiorstwa komunalne. Instytucją odpowiedzialną za ogólne zarządzanie i koordynację działań związanych z wykorzystaniem FS jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Finansów zachowuje status instytucji płatniczej, Ministerstwo Środowiska pełni rolę instytucji pośredniczącej w zarządzaniu Funduszem Spójności I stopnia, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to instytucja pośredniczące w zarządzaniu Funduszem Spójności II stopnia, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej pośredniczą w zarządzaniu Funduszem Spójności III stopnia - do nich składane są projekty.

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO


Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów euro, co stanowi prawie. 42 proc. całości środków polityki spójności w Polsce. W ramach programu realizuje się duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie transportu, energetyki, ochrony środowiska, kultury i dziedzictwa narodowego, oraz ochrony zdrowia. Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia, zatwierdzonymi przez Komisję Europejską stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wynosi 37,6 mld euro, z czego wkład unijny to 27,9 mld euro, zaś wkład krajowy – 9,7 mld euro. Podział środków dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przedstawia się następująco:
 • środowisko – 4,8 mld euro
 • transport – 19,4 mld euro
 • energetyka – 1,7 mld euro
 • kultura -490,0 mln euro
 • zdrowie – 350,0 mln euro
 • szkolnictwo wyższe – 500,0 mln. Euro


Harmonogram


Mapa


Galeria - podpisanie umów z wykonawcami


Galeria - Konferencja otwierająca projekt 31.03.2015


Galeria - Rozpoczęcie prac 31.03.2015


Galeria - Postęp prac na dzień 30.04.2015


Galeria - Postęp prac na dzień 31.05.2015


Galeria - Postęp prac na dzień 30.06.2015


Galeria - Postęp prac na dzień 30.07.2015


Galeria - Postęp prac na dzień 31.08.2015


Galeria - Postęp prac na dzień 30.09.2015


Konferencja podsumowująca projekt 27.10.2015


Zakończenie prac na rozbudową oczyszczalni.


Kontakt


Urząd Gminy Dębno, 32-852 Dębno, Wola Dębińska
tel. 14 631 85 84
www.gminadebno.pl

Odpowiedzialna za realizację całości projektu jest Jednostka

Realizująca Projekt (JRP). SKŁAD JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT:


Paweł Sumara - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu - (Measure Authorising Officer - MAO)
Teodor Skalski - Kierownik Jednostki Realizującej Projekt - (JRP)
Magdalena Zychowicz-Gurgul - Stanowisko ds. technicznych (ST)
Ilona Pajonk - Stanowisko ds. monitoringu (SM)
Irena Kowal - Księgowy JRP - Zespół ds. finansowych (ZF)
Agata Klimek - Stanowisko ds. rozliczeń i sprawozdawczości - Zespół ds. finansowych (ZF)”


Więcej informacji na temat Funduszu Spójności oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko można znaleźć na stronach internetowych:

www.pois.gov.pl
www.funduszspojnosci.gov.pl
www.nfosigw.gov.pl
www.wfos.krakow.pl