Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Ustalanie numeru porządkowego dla budynku

Załączniki do pobrania:

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Karta sprawy (PDF do wydruku)

Szczegóły sprawy:

Referat

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Ochrony Środowiska
Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno
II piętro, pokój nr 210
Telefon 146318578

Godziny pracy:

poniedziałek 7:30 -16:30
wtorek-czwartek 7:30- 15:30
piątek 7:30- 14:30

Osoba odpowiedzialna

Tomasz Oberc

Opis sprawy

Ustalanie numerów porządkowych dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Wymagane dokumenty

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla budynku zawierający:

1. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres,
2. określenie przedmiotu wniosku - wniosek może dotyczyć ustalenia numeru dla budynku:
a. istniejącego;
b. będącego w trakcie budowy;
c. prognozowanego do wybudowania;

3. informację o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków (wskazanie na jednostkę ewidencyjną, obręb, numer działki ewidencyjnej),

Do wniosku należy dołączyć kopię mapy zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10000 lub kopię projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Miejsce składania pism

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego można składać: osobiście w Punkcie Obsługi Klienta, wysyłać na adres: Urząd Gminy Dębno, Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Ochrony Środowiska, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno, przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzony bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego dla budynku.

Opłaty

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

1. Art. 47 a ust. 5 w związku z art. 47 a ust. 4 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125)

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Inne informacje

1. O ustalenie numeru wnioskować może właściciel lub osoba faktycznie władająca nieruchomością.

2. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

3. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny