Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu z MPZP

Załącznik Nr 2 Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu ze SUiKZP

Karta sprawy (PDF do wydruku)

Szczegóły sprawy:

Referat

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Ochrony Środowiska
Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno
II piętro, pokój nr 210
Telefon 146318578

Godziny pracy:

poniedziałek 7:30 -16:30
wtorek-czwartek 7:30- 15:30
piątek 7:30- 14:30

Osoba odpowiedzialna

Tomasz Oberc

Opis sprawy

Wydawanie wypisów i/lub wyrysów:

1. z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2. ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno.

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy powinien zawierać:

1. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego własnoręczny podpis oraz adres,
2. wskazanie nieruchomości objętej wnioskiem - numer działki, obręb ewidencyjny,
3. w przypadku wniosku o wypis i/lub wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wskazanie zakresu części tekstowej i/lub rysunkowej, której dotyczy wniosek,
4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Miejsce składania pism

Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu można składać: osobiście w Punkcie Obsługi Klienta, wysyłać na adres: Urząd Gminy Dębno, Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno, przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzony bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Opłaty

Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:

1) od wypisu: a) do 5 stron - 30 zł b) powyżej 5 stron - 50 zł

2) od wyrysu: a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł b) nie więcej niż - 200 zł

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dębno. Nr rachunku bankowego: 51 9453 0009 0030 0300 0026 0002 Z dopiskiem: Opłata skarbowa za wydanie wypisu i/lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno.

Podstawa prawna

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.).

Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a w związku z częścią 1 I poz. 51 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz.U z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Inne informacje

Dokumenty do pobrania

Zał. Nr 1 Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu z MPZP

Zał. Nr 2 Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu ze SUiKZP
how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny