Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Zgłoszenie pobytu stałego lub pobytu czasowego obywateli RP

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 – Zgłoszenie pobytu stałego

Załącznik nr 2 – Zgłoszenie pobytu czasowego

Załącznik nr 3 – Pełnomocnictwo

Karta sprawy (PDF do wydruku)

Szczegóły sprawy:

Referat

Referat Ewidencji Spraw Społecznych i Sportu

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

I piętro, pokój nr 101

Telefon 146318563

Godziny pracy:

poniedziałek           7:30 -16:30
wtorek-czwartek     7:30- 15:30
piątek                   7:30- 14:30 

Osoba odpowiedzialna

Agnieszka Grochola

Opis sprawy

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy obywateli RP

Kogo dotyczy

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wymagane dokumenty

  1. Formularz zgłoszenie pobytu stałego (zał. nr 1 ) lub formularz zgłoszenie pobytu czasowego (zał. nr 2 ) – odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)
  2. Dowód osobisty lub paszport
  3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu - do wglądu w oryginale. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

Miejsce składania pism

Referat Ewidencji Spraw Społecznych i Sportu

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

I piętro, pokój nr 101

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

1. Przyjęcie formularza zgłoszenia pobytu stałego, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości w której zamieszkuje i wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały

2. Przyjęcie formularza zgłoszenia pobytu czasowego, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości w której zamieszkuje i na wniosek osoby – wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy.

Opłaty

1. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały nie podlega opłacie.

2. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy – opłata 17 zł.

Wpłaty opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Dębno

BS Brzesko o/Dębno nr 51 9453 0009 0030 0300 0026 0002 w tytule podając „Opłata skarbowa Ewidencja Ludności”

Podstawa prawna

  1. Art. 24 – 30 i art. 31 ustawy z dnia 24 września 2010 r.
    o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2016 r. poz. 722 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
    i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1852)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016  poz. 1827)

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy dokonania zameldowania wydawana jest decyzja administracyjna, od której służy stronie odwołanie do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Dębno. 

Inne informacje

1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

2. Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub  czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której  zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.

3. Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego, oraz, do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu

4. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu.

5. Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

6. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy  wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna  osoba sprawująca nad nią faktyczną  opiekę w miejscu ich wspólnego  pobytu.

7. Obowiązek meldunkowy można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez niego do wglądu  dowodu osobistego lub paszportu.

8. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celem ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała

9. Formularz do zameldowania należy wypełnić komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, drukowanymi literami.

Dokumenty do pobrania

Załącznik nr 1 – Zgłoszenie pobytu stałego

Załącznik nr 2 – Zgłoszenie pobytu czasowego

Załącznik nr 3 – Pełnomocnictwo
how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny