Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 Instrukcja wypełniania wnioskuCEIDG-1

Załącznik Nr 2 Formularz CEIDG-1 bez załączników

Załącznik Nr 3 CEIDG – MW – Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

Załącznik Nr 4 CEIDG – RD  – Wykonywana Działalność Gospodarcza

Załącznik Nr 5 CEIDG – RB  – Informacja o rachunkach bankowych

Załącznik Nr 6 CEIDG –  SC – Udział w spółkach cywilnych

Załącznik Nr 7 CEIDG –  PN – Udzielone pełnomocnictwa

Załącznik Nr 8 CEIDG – POPR – Formularz służy do dokonywania korekt w przypadku  pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Karta sprawy (PDF do wydruku)

Szczegóły sprawy:

Referat

Referat Ewidencji Spraw Społecznych i Sportu

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

I piętro, pokój nr 102

Telefon 146318563

Godziny pracy:

poniedziałek           7:30 -16:30
wtorek-czwartek     7:30- 15:30
piątek                   7:30- 14:30

Osoba odpowiedzialna

Agata Batko

Opis sprawy

Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, dotyczących:

1 - wpisu do CEIDG przedsiębiorcy.

2 - zmiany wpisu w CEIDG oraz innych danych.

3 - zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

4 - wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

5 - wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG.

Kogo dotyczy

Każdej osoby, która ma w planach otworzyć własną działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, który ma zamiar zmienić dane we wpisie, zawiesić, wznowić bądź zlikwidować prowadzoną działalność.

Wymagane dokumenty

Wniosek CEIDG-1 – wypełniany jest bezpośrednio przez urzędnika. Wniosek CEIDG-1 – przesyłany pocztą wypełnia przedsiębiorca komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym bez poprawek i skreśleń.

W zależności od potrzeb dodatkowo:

część CEIDG – MW – Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej,

część CEIDG – RB  - Informacja o rachunkach bankowych,

część CEIDG – RD – Wykonywana Działalność Gospodarcza,

część CEIDG – SC - Udział w spółkach cywilnych,

część CEIDG – POPR – Formularz służy do dokonywania korekt
w przypadku  pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Jeżeli wniosek CEIDG jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Wzór wniosku wraz z załącznikami stanowią załączniki do niniejszej procedury.

Miejsce składania pism

Referat Ewidencji Spraw Społecznych i Sportu

I piętro, pokój nr 102

Telefon 146318563

Termin i sposób załatwienia

Organ gminy przesyła wniosek CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej nie później niż następnego dnia  roboczego od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku.

Wniosek o wpis do CEIDG, przedsiębiorca składa w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy osobiście albo wysyła listem poleconym, po uprzednim poświadczeniu własnoręczności podpisu przez notariusza. 

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku, przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz czasu  jego przesłania.

Opłaty

Brak opłat.

Podstawa prawna

Art. 26 ust. 2 – 4, ust. 6-7, Art. 27 ust. 4, 6, 8, 9 i art.14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(t.j. Dz. U. z  2015 r. poz. 584 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Inne informacje

Przydatne linki:

www.firma.gov.pl – sprawdzenie aktualnego stanu wpisu, pobranie zaświadczenie z CEIDG

www.biznes.gov.pl – punkt informacyjny dla przedsiębiorców

www.gus.pl – regon

Dokumenty do pobrania

Zał. Nr 1 Instrukcja wypełniania wnioskuCEIDG-1

Zał. Nr 2 Formularz CEIDG-1 bez załączników

Zał. Nr 3 CEIDG – MW – Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

Zał. Nr 4 CEIDG – RD  – Wykonywana Działalność Gospodarcza

Zał. Nr 5 CEIDG – RB  – Informacja o rachunkach bankowych

Zał. Nr 6 CEIDG –  SC – Udział w spółkach cywilnych

Zał. Nr 7 CEIDG –  PN – Udzielone pełnomocnictwa

Zał. Nr 8 CEIDG – POPR – Formularz służy do dokonywania korekt w przypadku  pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny