Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Wydawanie zezwoleń w zakresie wykonywania przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 Wniosek o wydanie zezwoleń w zakresie wykonywania przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób

Załącznik Nr 2 Wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymywanie się na przystankach na terenie Gminy Dębno

Załącznik Nr 3 Wniosek o uzgodnienie warunków korzystania z przystanków na terenie Gminy Dębno

Załącznik Nr 4 Wykaz przystanków na terenie Gminy Dębno

Karta sprawy (PDF do wydruku)

Szczegóły sprawy:

Referat

Referat Ewidencji Spraw Społecznych i Sportu

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

I piętro, pokój nr 102

Telefon 146318563

Godziny pracy:

poniedziałek           7:30 -16:30
wtorek-czwartek     7:30- 15:30
piątek                   7:30- 14:30

Osoba odpowiedzialna

Agata Batko

Opis sprawy

 

Kogo dotyczy

Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży.

Wymagane dokumenty

1) Wypełniony druk wniosku.

Wniosek do pobrania:

a) w Wydziale Edukacji Spraw Społecznych i Obywatelskich
w Urzędzie Gminy Dębno  (I piętro, pok. 102) lub

b) na stronie internetowej Gminy Dębno http://www.gminadebno.pl.

2) Załączniki:

a) Kserokopia licencji,

b) Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów, długość linii komunikacyjnej podana w kilometrach

c) Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,

d) Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi,

e) Cennik oraz wykaz pojazdów, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc,

f) Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia,

g) Zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach.

UWAGA: W przypadku ubiegania się o zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych zamiast dokumentów określonych w pkt.: d, e i g należy dołączyć:

  • informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,
  • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi.

3) Dokumenty do wglądu:

a) dowód tożsamości właściciela:

  • dowód osobisty w przypadku osoby fizycznej,
  • zaświadczenie o nadaniu nr REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną,
  • dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.

Miejsce składania pism

Referat Ewidencji Spraw Społecznych i Sportu

I piętro, pokój nr 102

Telefon 146318563

Termin i sposób załatwienia

Wnioski o wydanie zezwolenia rozpatrywane są w terminie do 30 dni oddnia złożenia kompletnego zezwolenia.

W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.

Opłaty

1. Opłata za wydanie zezwolenia dla przewozu regularnego uzależniona jest od okresu jego ważności i wynosi:

a) na okres do 1 roku - 100,00 zł

b) do 2 lat - 150,00 zł

c) do 3 lat - 200,00 zł

d) do 4 lat - 250,00 zł

e) do 5 lat - 300,00 zł

Dla przewozu regularnego specjalnego opłata wynosi 50% opłaty przewidzianej za wydanie zezwolenia dla przewozu regularnego.

Za wydanie wypisu z zezwolenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

2. Opłata skarbowa:

a) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17,00 zł,

b) od stwierdzenia zgodności z oryginałem kopii dokumentu – 5 zł (od każdej strony dokumentu).

Opłat można dokonać bez ponoszenia dodatkowych kosztów w kasie Banku Spółdzielczego o/Dębnow budynku Urzędu Gminy Dębno (parter) na konto Urzędu Gminy Dębno nr 51 9453 0009 0030 0300 0026 0002

Podstawa prawna

1) Art. 18 ust. 1 pkt 1 lit e ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1414),

2) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2012 r. poz. 451),

3) § 11 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane
z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 916),

4) Część II pkt. 4 i cz. IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Dębno, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje

 

Dokumenty do pobrania

Zał. Nr 1 Wniosek o wydanie zezwoleń w zakresie wykonywania przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób

Zał. Nr 2 Wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymywanie się na przystankach na terenie Gminy Dębno

Zał. Nr 3 Wniosek o uzgodnienie warunków korzystania z przystanków na terenie Gminy Dębno

Załącznik Nr 4 Wykaz przystanków na terenie Gminy Dębno

how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny