Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż alkoholu

Karta sprawy (PDF do wydruku)

Szczegóły sprawy:

Referat

Referat Ewidencji Spraw Społecznych i Sportu

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

I piętro, pokój nr 102

Telefon 146318563

Godziny pracy:

poniedziałek           7:30 -16:30
wtorek-czwartek     7:30- 15:30
piątek                   7:30- 14:30

Osoba odpowiedzialna

Agata Batko

Opis sprawy

Zgodnie z art. 184ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.487 ze zm.) na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło, organ zezwalający może wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Kogo dotyczy

Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży.

Wymagane dokumenty

Wniosek – zał.nr 1 do procedury.

Załączniki do wniosku:

- protokół inwentaryzacyjny (ilościowo-wartościowy według cen sprzedaży sporządzony dla poszczególnych kategorii) posiadanych zapasów napojów alkoholowych,

- pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.

Miejsce składania pism

Referat Ewidencji Spraw Społecznych i Sportu

I piętro, pokój nr 102

Telefon 146318563

Termin i sposób załatwienia

Wnioski o wydanie zezwolenia rozpatrywane są w terminie do 1 miesiąca oddnia złożenia kompletnego wniosku w formie decyzji - zezwolenia.

W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.

Opłaty

Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z aktem naliczenia opłaty).

Opłata  za wydanie zezwolenie na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych wynosi:

- 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

- 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa,

- 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł

Opłaty wnosi się przed wydaniem zezwolenia na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Dębno,

BS Brzesko o/Dębno nr 51 9453 0009 0030 0300 0026 0002

w tytule podając: „nr zezwolenia, adres punktu sprzedaży”

Podstawa prawna

1) Art. 18, 185i art. 111Ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz.U z 2016r., poz. 23 ze zm.).

2) Art. 60 pkt.7, art. 61 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

3) Art. 16 ust. 1 i art. 75 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.).

4) Art.104 § 1 i art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.).

5) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(t.j Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Dębno, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje

Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem  o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwoleń

Dokumenty do pobrania

Zał. Nr 1 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż alkoholu

how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny