Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego i miejsca pobytu czasowego obywateli RP

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego   

Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Załącznik nr 3 – Pełnomocnictwo

Karta sprawy (PDF do wydruku)

Referat

Referat Ewidencji Spraw Społecznych i Sportu

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

I piętro, pokój nr 101

Telefon 146318563

Godziny pracy:

poniedziałek           7:30 -16:30
wtorek-czwartek     7:30- 15:30
piątek                   7:30- 14:30

Osoba odpowiedzialna

Agnieszka Grochola

Opis sprawy

Przyjęcie zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub z miejsca pobytu czasowego

Kogo dotyczy

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wymagane dokumenty

  1. Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego (zał. nr 1) lub formularz zgłoszenia wymeldowania   z miejsca pobytu czasowego (zał. nr 2)
  2. Załatwiając sprawę on-line poprzez platformę e-PUAP wymagany jest podpis kwalifikowany lub profil zaufany (epuap.gov.pl)
  3. Dowód osobisty lub paszport (nie dotyczy dokumentu elektronicznego)

Miejsce składania pism

Referat Ewidencji Spraw Społecznych i Sportu

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

I piętro, pokój nr 101

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Przyjęcie zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub
z miejsca pobytu czasowego

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Podstawa prawna

  1. Art. 24, 33 - 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 poz. 1852)

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy dokonania wymeldowania w drodze czynności materialno-technicznej sprawa rozpatrywana jest po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i wydawana jest decyzja administracyjna, od której służy stronie odwołanie do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Dębno. 

Inne informacje

  1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.
  2. Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego:

– w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport,

– w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

     3. Wymeldowania dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo udzielone na piśmie, po okazaniu przez niego jego dowodu osobistego lub paszportu

   4. Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w  nowym miejscu pobytu

     5. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność  do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

   6. Formularz do zameldowania należy wypełnić komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, drukowanymi literami.

Dokumenty do pobrania

Zał. nr 1 – Formularz zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego   

Zał. nr 2 – Formularz zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Zał. nr 3 – Pełnomocnictwo
how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny