Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej obywateli RP

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo

Karta sprawy (PDF do wydruku)

Szczegóły sprawy:

Referat

Referat Ewidencji Spraw Społecznych i Sportu

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

I piętro, pokój nr 101

Telefon 146318563

Godziny pracy:

poniedziałek           7:30 -16:30
wtorek-czwartek     7:30- 15:30
piątek                   7:30- 14:30

Osoba odpowiedzialna

Agnieszka Grochola

Opis sprawy

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej  obywateli RP

Kogo dotyczy

Obywatel polski wyjeżdżający poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Wymagane dokumenty

  1. Formularz zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (zał. nr 1)
  2. Załatwiając sprawę on-line poprzez platformę e-PUAP wymagany jest podpis kwalifikowany lub profil zaufany (epuap.gov.pl)
  3. Dowód osobisty lub paszport (nie dotyczy dokumentu elektronicznego)

Miejsce składania pism

Referat Ewidencji Spraw Społecznych i Sportu

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

I piętro, pokój nr 101

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Przyjęcie zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje.

Opłaty

Nie podlega opłacie

Podstawa prawna

 

1. Art. 24, 36 – 37 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1852).

Tryb odwoławczy

Brak

Inne informacje

  1. Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.
  2. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
  3. Zgłoszeń, o których mowa w pkt 1 i 2, dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego:

– w formie pisemnej w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport,

– w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy  właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje,  pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

  1. Zgłoszenia można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez niego do wglądu  dowodu osobistego lub paszportu.
  2.  Za osobę nieposiadającą zdolności  do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
  3. Formularz należy wypełnić komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, drukowanymi literami.

Dokumenty do pobrania

Zał. nr 1 – Formularz zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zał. nr 2 – Pełnomocnictwo
how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny