Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Wydawanie dowodów osobistych

Załączniki do pobrania:

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty

Karta sprawy (PDF do wydruku)

Szczegóły sprawy:

Wydział

Wydział Spraw Obywatelskich, Sportu i Promocji

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

I piętro, pokój nr 101, 102

Telefon 146318563

Godziny pracy:

poniedziałek 7:30 -16:30
wtorek-czwartek 7:30- 15:30
piątek 7:30- 14:30

Osoba odpowiedzialna

Agnieszka Grochola, Barbara Szostak

Opis sprawy

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

Kogo dotyczy

Osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego

Uzyskaj dowód osobisty:

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty

Miejsce składania wniosku

Wydział Spraw Obywatelskich, Sportu i Promocji

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

I piętro, pokój nr 101, 102

Termin i sposób załatwienia

Nie musisz przygotowywać żadnego papierowego wniosku. Urzędnik przygotuje twój wniosek w systemie na podstawie danych, które podasz, i danych z rejestru PESEL.

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić wnioskodawcę.

Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej.

Opłaty

Nie podlega opłacie

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671 ze zm.)

2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia
i zwrotu(Dz.U. z 2023 r. poz. 2798 ze zm.)

3.Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.)

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego lub decyzji o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

Inne informacje

Osoby uprawnione do złożenia wniosku

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek, składa jedno
z rodziców, opiekun lub kurator.

3. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek, o wydanie dowodu osobistego, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Miejsce złożenia wniosku w przypadku choroby, niepełnosprawności lub innej przeszkody

1. O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

Organem gminy, o którym mowa w punkcie 1 jest:

- organ gminy będącej siedzibą władz powiatu, na terenie którego przebywa osoba,

- organ miasta na prawach powiatu, na terenie którego przebywa osoba.

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Fotografia dołączana do wniosku

1. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.

2. Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

3. Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice.

4. Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.

5. Osoba na fotografii jest przedstawiona bez okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

6. Osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów fotografii określonych w ust. 3, może załączyć fotografię niespełniającą tych wymogów.

7. Fotografia osoby do 5. roku życia może nie spełniać wymogów w zakresie wizerunku określonych
w punkcie 3.

Potwierdzenie tożsamości i obywatelstwa osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego

Organ gminy potwierdza tożsamość i obywatelstwo osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na podstawie ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego tej osoby, a w przypadku osoby, która nabyła obywatelstwo polskie - na podstawie dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, albo danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w Rejestrze Dowodów Osobistych, jeżeli osoba ta nie posiada tych dokumentów.

Organ gminy nie może potwierdzić tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na podstawie dokumentu w aplikacji mObywatel! (art. 29 a, pkt. 2 a Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r.
o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 poz. 671 ze zm.)).

Odbiór dowodu osobistego

1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek o wydanie dowodu osobistego.

2. Dowód osobisty osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun, a dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. Dowód osobisty może również odebrać rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu osobistego.

3. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby, która:

1) nie ukończyła 5. roku życia;

2) ukończyła 5. rok życia i nie ukończyła 12. roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy

  how_to_vote
  Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
  download
  Załatw sprawę
  auto_delete
  Odpady komunalne PSZOK
  edit_calendar
  kalendarz wydarzeń
  sports_handball
  Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
  group
  Rada Gminy Dębno
  reduce_capacity
  Konsultacje społeczne
  loop
  Odnawialne źródła energii
  local_grocery_store
  Przetargi - platforma zakupowa
  light_mode
  Program Czyste Powietrze
  explore
  System Informacji Przestrzennej
  health_and_safety
  Tarcza Antykryzysowa
  volunteer_activism
  Pomoc Ukrainie
  departure_board
  transport publiczny