URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego

Strona główna » Urząd Gminy » ZAŁATW SPRAWĘ (pobierz formularz) » Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego

Załączniki do pobrania:

Karta sprawy (PDF do wydruku)

Referat

Urząd Stanu Cywilnego Dębno
Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno
I piętro, pokój nr 121
Telefon 146318562

Godziny pracy:

poniedziałek           7:30 -16:30
wtorek-czwartek     7:30- 15:30
piątek                   7:30- 14:30  

Osoba odpowiedzialna

Monika Dudek

Opis sprawy

Zawarcie i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno – prawnym.

Kogo dotyczy

Związek małżeński mogą zawrzeć :

a) osoby mające ukończone 18 lat. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy  może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny,

b)osoby dotknięte chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym mogą zawrzeć związek małżeński po wyrażeniu zgody przez sąd,

c) osoby nie pozostające w innym związku małżeńskim,

d) osoby które nie są krewnymi w linii prostej, rodzeństwem ani powinowatymi w linii prostej. Sąd z ważnych powodów może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi,

e) osoby których nie łączy stosunek przysposobienia.

Wymagane dokumenty

1.Zgłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego. 

1) dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów): dowód osobisty lub paszport.

2) pisemne zapewnienie nupturienta, że „nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” złożone przed kierownikiem USC.

3) zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

4) obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej  Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument  wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

5) dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności:

  • odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka;
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa;
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.

2.W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

1) zapewnienie;

2)odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;

3)dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

Oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej.

3. Rejestracji aktu małżeństwa dokonuje kierownik Urzędu Stanu Cywilnego według miejsca zawarcia związku małżeńskiego  na podstawie zaświadczenia przekazanego przez duchownego.

Miejsce składania pism

Osobiście

Urząd Stanu Cywilnego Dębno

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno 

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie stwierdzające  brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa lub odmowa wydania zaświadczenia (pismo Kierownika USC).

Sporządzenie aktu małżeństwa lub odmowa sporządzenia aktu małżeństwa (pismo Kierownika USC).

1)Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w wybranym przez siebie Urzędzie Stanu Cywilnego. Kierownik USC w dniu  przyjęcia pisemnego zapewnienia od nupturientów  wydaje zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które należy złożyć duchownemu.

2) Parafia lub związek wyznaniowy po zawartym małżeństwie, do 5 dni od jego daty, przesyła wypełnione przez duchownego zaświadczenie stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 k.r. i o. 

Sporządzenie aktu małżeństwa najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zaświadczenia od duchownego.

3)Zaświadczenie traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania.

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • Za sporządzenie aktu małżeństwa: 84,00 zł. cz.I, pkt. 1, kol. 2. ustawy  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2015 r. poz. 783z zm.)

Za odpis skrócony aktu małżeństwa wydany z urzędu po zarejestrowaniu  małżeństwa opłaty nie pobiera się.

Opłatę skarbową należy dokonać na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Dębno,

BS Brzesko o/Dębno nr  51 9453 0009 0030 0300 0026 0002 w tytule podając „Opłata skarbowa  USC”.

Konto dla rozliczeń transgranicznych: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.: SWIFT POLUPLPR  91 9453 0009 0030 0300 0026 0002

Podstawa prawna

1.Art. 13, 15, 22, 30-32, 47, 76-82, 86, 87-89, 91  ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 z zm.).

2. Art. 1 § 2, art.3-6, art. 8, art. 9 § 2, art. 10-15; art. 25; art. 88 §  1 i 2, art. 891  ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j.Dz.U.  2015 r. poz. 2082).

 3.Art. 35, art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23).

4.Ustawa o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 1984 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 389 ze zm.)

5.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2015 r.,  poz. 783 z zm.).  

6.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 198, poz. 1330).   

7.Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 1965 r., Nr 46, poz. 290 z zm.)

8.Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r., Nr 43, poz. 224 z zm.).

Tryb odwoławczy

Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego o odmowie wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa lub sporządzenia aktu małżeństwa może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Inne informacje

1. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydaje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Zaświadczenie traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego wydania.

2. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można złożyć przed każdym kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed polskim konsulem. Konsul może przyjąć również zapewnienie w przypadku, gdy małżeństwo ma być zawarte przez obywatela polskiego i cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec przedłoży konsulowi dodatkowo dokument stwierdzający,  ze zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.

4.Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez:

1) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;

2) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

3) konsula.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

1) dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;

2) dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego Nan terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej.

Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją  Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.

5. Odpis skrócony aktu małżeństwa jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji aktu małżeństwa.                           

Dokumenty do pobrania

brak

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12