URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Strona główna » Urząd Gminy » ZAŁATW SPRAWĘ (pobierz formularz) » Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Załączniki do pobrania:

Karta sprawy (PDF do wydruku)

Szczegóły sprawy:

Referat

Urząd Stanu Cywilnego Dębno
Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno
I piętro, pokój nr 121
Telefon 146318562

Godziny pracy:

poniedziałek           7:30 -16:30
wtorek-czwartek     7:30- 15:30
piątek                   7:30- 14:30

Osoba odpowiedzialna

Monika Dudek

Opis sprawy

Zawarcie małżeństwa.

Małżeństwo zostaje zawarte,  gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. 

1.Dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) zawierających związek małżeński.

2. Dokumenty tożsamości  (dowód osobisty lub paszport) dwóch pełnoletnich świadków

Kogo dotyczy

Związek małżeński mogą zawrzeć :

a) osoby mające ukończone 18 lat. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy  może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny,

b)osoby dotknięte chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym mogą zawrzeć związek małżeński po wyrażeniu zgody przez sąd,

c) osoby nie pozostające w innym związku małżeńskim,

d) osoby które nie są krewnymi w linii prostej, rodzeństwem ani powinowatymi w linii prostej. Sąd z ważnych powodów może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi,

e) osoby których nie łączy stosunek przysposobienia.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego. 

1) dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów): dowód osobisty lub paszport.

2) pisemne zapewnienie nupturienta, że „nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” złożone przed kierownikiem USC.

3) zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

4) jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika, osoba zamierzająca  wstąpić w związek małżeński przedkłada również zezwolenie sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.

5) obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej  Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument  wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

6) dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności:

  • odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka;
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa;
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.

2.W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

1) zapewnienie;

2) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;

3) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

Oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej.

Miejsce składania pism

Osobiście

Urząd Stanu Cywilnego Dębno

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno  

Termin i sposób załatwienia

1) Akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie po jego zawarciu, najpóźniej w następnym dniu roboczym po zawarciu małżeństwa.

2)Zawarcie małżeństwa następuje w Urzędzie Stanu Cywilnego wybranym przez osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński.  

3)Kierownik USC ustala termin zawarcia małżeństwa. Małżeństwo przed Kierownikiem USC nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi USC pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże Kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

4)Kierownik USC przyjmuje oświadczenia od nupturientów o wstąpieniu w związek małżeński.

5) Odmowa przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński – pismo Kierownika USC.

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • Za sporządzenie aktu małżeństwa: 84,00 zł. cz.I, pkt. 1, kol. 2. ustawy  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z zm.)
  • Za wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa, przed upływem terminu na jego zawarcie, o  którym mowa w art. 4 k.r.i.o. – 39,00 zł. cz.III, pkt. 1, kol. 2. ustawy  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z zm.)

Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka małżonków  – 11,00 zł.

Opłatę skarbową  należy dokonać na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Dębno
BS Brzesko o/Dębno nr 51 9453 0009 0030 0300 0026 0002

w tytule podając „Opłata skarbowa  USC”

Konto dla rozliczeń transgranicznych: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.: SWIFT POLUPLPR  91 9453 0009 0030 0300 0026 0002

Podstawa prawna

1.Art. 13, 15, 22, 30-32, 47, 76-80, 84-89  ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 z zm.).

2. Art. 1 § 1, art.3-7, art. 9 § 1, art. 10-15; art. 25; art. 88 §  1 i 2, art. 891  ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j.Dz.U.  2015 r. poz. 2082).

 3.Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23).

4.Ustawa o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 1984 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 389 ze zm.)

5.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2015 r.,  poz. 783 z zm.).  

6.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 198, poz. 1330).   

7.Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 1965 r., Nr 46, poz. 290 z zm.)

9.Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r., Nr 43, poz. 224 z zm.).

Tryb odwoławczy

Jeżeli Kierownik USC odmawia:

1) przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,

2) wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,   powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Inne informacje

1. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można złożyć przed każdym kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed polskim konsulem. Konsul może przyjąć również zapewnienie w przypadku, gdy małżeństwo ma być zawarte przez obywatela polskiego i cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec przedłoży konsulowi dodatkowo dokument stwierdzający, ze zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

2. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.

3.Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez:

1) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;

2) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

3) konsula.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

1) dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;

2) dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją  Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.

4. Odpis skrócony aktu małżeństwa jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji aktu małżeństwa.

Dokumenty do pobrania

brak

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12