URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Oświadczenia o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa

Strona główna » Urząd Gminy » ZAŁATW SPRAWĘ (pobierz formularz) » Oświadczenia o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 Wzór wniosku

Karta sprawy (PDF do wydruku)

Szczegóły sprawy:

Referat

Urząd Stanu Cywilnego Dębno
Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno
I piętro, pokój nr 121
Telefon 146318562

Godziny pracy:

poniedziałek           7:30 -16:30
wtorek-czwartek     7:30- 15:30
piątek                   7:30- 14:30

Osoba odpowiedzialna

Monika Dudek

Opis sprawy

Oświadczenia o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa dokumentuje się formie protokołu, który podpisują składający oświadczenie i  kierownik urzędu stanu cywilnego.

Kogo dotyczy

Rodziców, którzy chcą złożyć oświadczenia o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego  dziecka.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek
2. Dokumenty  tożsamości rodziców dziecka:
 - dowód osobisty lub paszport

Miejsce składania pism

Urząd Stanu Cywilnego Dębno

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

Termin i sposób załatwienia

1.Niezwłocznie

2.Do miesiąca, w  sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Przyjęcie oświadczenia o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka małżonków (w formie protokołu).

Odmowa przyjęcia oświadczenia o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka małżonków.

Opłaty

Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka małżonków  – 11,00 zł.

Opłatę skarbową  należy dokonać na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Dębno
BS Brzesko o/Dębno nr 51 9453 0009 0030 0300 0026 0002

w tytule podając „Opłata skarbowa  USC”

Konto dla rozliczeń transgranicznych: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.: SWIFT POLUPLPR  91 9453 0009 0030 0300 0026 0002

Podstawa prawna

1. Art. 88 § 3 i art. 901 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2082).

2. Art. 22, art. 32 ust.2. i art. 68 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1741 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 783).

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330).

5. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 43 poz. 224 ze zm.).

6. Art.35, 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Tryb odwoławczy

Odmowa następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dębnie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje

1. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.

2. Protokół przesyła się kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu małżeństwa rodziców dziecka w terminie jednego dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu, który dołącza  do aktu małżeństwa wzmiankę dodatkową.

Dokumenty do pobrania

Załącznik Nr 1 Wzór wniosku

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12