URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

Strona główna » Urząd Gminy » ZAŁATW SPRAWĘ (pobierz formularz) » Oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 Wzór wniosku

Załącznik Nr 2 Wzór protokołu przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka

Karta sprawy (PDF do wydruku)

Szczegóły sprawy:

Referat

Urząd Stanu Cywilnego Dębno
Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno
I piętro, pokój nr 121
Telefon 146318562

Godziny pracy:

poniedziałek           7:30 -16:30
wtorek-czwartek     7:30- 15:30
piątek                   7:30- 14:30

Osoba odpowiedzialna

Monika Dudek

Opis sprawy

1.Rodzice mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo konsulem oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia terminie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia.

2.Zmiana imienia może polegać na zastąpieniu wybranego imienia innym imieniem, zastąpieniu dwóch  imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodaniu drugiego imienia, zmianie pisowni imienia lub imion lub zmianie kolejności imion dziecka.

Oświadczenia o zmianie imienia lub imion dokumentuje się formie protokołu, który podpisują rodzice dziecka i kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul.

Kogo dotyczy

Rodziców, którzy chcą złożyć oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek
2.Dokumenty  tożsamości rodziców dziecka:
 - dowód osobisty lub paszport

Miejsce składania pism

Urząd Stanu Cywilnego Dębno

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

Termin i sposób załatwienia

 1.Niezwłocznie

 2.Do miesiąca, w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu urodzenia  w chwili jego sporządzenia (w formie protokołu).

Odmowa przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu urodzenia w chwili  sporządzenia.

Opłaty

Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka – 11,00 zł.

Opłatę skarbową  należy  dokonać na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Dębno
BS Brzesko o/Dębno nr 51 9453 0009 0030 0300 0026 0002

w tytule podając „Opłata skarbowa  USC”

Konto dla rozliczeń transgranicznych: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.: SWIFT POLUPLPR  91 9453 0009 0030 0300 0026 0002

Podstawa prawna

1. Art. 22, 59, 70 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1741 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 783).

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330).

4. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 224 ze zm.).

5. Art.35, 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

Tryb odwoławczy

Odmowa następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dębnie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje

1. Oświadczenie składają oboje rodzice dziecka lub matka dziecka, w stosunku do którego ojcostwo nie zostało ustalone

2. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.

3. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął oświadczenie rodziców dziecka o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia, przesyła protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego  właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia, w terminie jednego dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu, w celu dołączenia do aktu urodzenia wzmianki dodatkowej o zmianie imienia lub imion dziecka.

4. Konsul, który przyjął oświadczenie rodziców dziecka o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia przesyła niezwłocznie protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia, w celu dołączenia do aktu urodzenia wzmianki dodatkowej o zmianie imienia lub imion dziecka.

Dokumenty do pobrania

Załącznik Nr 1 Wzór wniosku

Załącznik Nr 2 Wzór protokołu przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12