URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Strona główna » Urząd Gminy » ZAŁATW SPRAWĘ (pobierz formularz) » Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 Wzór wniosku

Załącznik Nr 2 Wzór protokołu przyjęcia oświadczenia małżonków

Karta sprawy (PDF do wydruku)

Szczegóły sprawy:

Referat

Urząd Stanu Cywilnego Dębno
Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno
I piętro, pokój nr 121
Telefon 146318562

Godziny pracy:

poniedziałek           7:30 -16:30
wtorek-czwartek     7:30- 15:30
piątek                   7:30- 14:30

Osoba odpowiedzialna

Monika Dudek

Opis sprawy

Jeżeli matka lub ojciec małoletniego dziecka zawarli małżeństwo z osobą, która nie jest ojcem ani matką tego dziecka, przyjęcie przez kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula oświadczeń małżonków, że  dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby ich wspólne dziecko, dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują składający oświadczenie  i kierownik urzędu stanu cywilnego lub konsul.

Kogo dotyczy

Małżonków, którzy składają oświadczenia że dziecko będzie nosić  takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby  ich wspólne dziecko.

Oświadczenia można złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek
2.Dokumenty  tożsamości rodziców dziecka:
 - dowód osobisty lub paszport

Miejsce składania pism

Urząd Stanu Cywilnego Dębno

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

Termin i sposób załatwienia

1.Niezwłocznie
2.Do miesiąca, w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy

1.Przyjęcie oświadczenia o  nadaniu dziecku nazwiska męża matki/ żony ojca (w formie protokołu).
2.Odmowa przyjęcia oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki / żony ojca.

Opłaty

Przyjęcie oświadczenia - nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

Art. 18, 22, 32 ust. 2, 69 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1741 z zm.)

2. Art. 90 i 901 z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2082).

3. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 43 poz. 224 z zm.).

4. Art. 35, 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Tryb odwoławczy

Odmowa następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dębnie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje

1. Oświadczenie można złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo polskim konsulem.

2. Nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

3. Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat jest potrzebna jego zgoda.

4. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.

5. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął oświadczenia małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko, przesyła protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia, w terminie jednego dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu, w celu dołączenia do aktu urodzenia wzmianki dodatkowej o nazwisku dziecka.

6. Konsul, który przyjął oświadczenia małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby  ich wspólne dziecko, przesyła niezwłocznie protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego  właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia, w celu dołączenia do aktu urodzenia wzmianki dodatkowej o nazwisku dziecka.

Dokumenty do pobrania

Załącznik Nr 1 Wzór wniosku

Załącznik Nr 2 Wzór protokołu przyjęcia oświadczenia małżonków

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12