URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach

Strona główna » Urząd Gminy » ZAŁATW SPRAWĘ (pobierz formularz) » Wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach

Załączniki do pobrania:

Zał. Nr 1 Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach.

Zał. Nr 2  Wzór pełnomocnictwa

Karta sprawy (PDF do wydruku)

Szczegóły sprawy:

Referat

Urząd Stanu Cywilnego Dębno
Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno
I piętro, pokój nr 121
Telefon 146318562

Godziny pracy:

poniedziałek            7:30 -16:30
wtorek-czwartek      7:30- 15:30
piątek                    7:30- 14:30

Osoba odpowiedzialna

Monika Dudek

Opis sprawy

Z ksiąg wyznaniowych, które prowadziły wyznaniową rejestrację stanu cywilnego, kierownik Urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego, lub upoważniony przez kierownika Urzędu stanu cywilnego lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) pracownik  wydaje na wniosek osoby, które wyznaniowy akt dotyczy, pisemne zaświadczenie o przyjętych sakramentach w celu przedłożenia przy załatwianiu spraw wyznaniowych.

Kogo dotyczy

Osoby, której akt dotyczy.

Wymagane dokumenty

Osoby, której akt dotyczy.

a) wniosek o wydanie zaświadczenia.

b) dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport

Osób upoważnionych:

a) podanie (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury), b) dokument tożsamości strony: dowód osobisty lub paszport
c) pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo strony oraz dowód osobisty pełnomocnika - jeżeli w imieniu zainteresowanych występuje pełnomocnik.

Istnieje możliwość działania strony przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Miejsce składania pism

Urząd Stanu Cywilnego Dębno

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno  

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż  do 7 dni.

Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Opłaty

Opłata skarbowa:
• Zaświadczenie o przyjętych sakramentach – zwolnione z opłaty skarbowej.

Podstawa prawna

1. Art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm. ).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 194).

3. Art. 33, 217-219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

4. Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114).

5. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262 z zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z zm.).

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U.  z 2007 r. Nr 187 poz. 1330).

Tryb odwoławczy

W przypadku postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Inne informacje

 

Dokumenty do pobrania

Zał. Nr 1 Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach.

Zał. Nr 2  Wzór pełnomocnictwa

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12