URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Wydanie zaświadczeń o stanie cywilnym

Strona główna » Urząd Gminy » ZAŁATW SPRAWĘ (pobierz formularz) » Wydanie zaświadczeń o stanie cywilnym

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Karta sprawy (PDF do wydruku)

Szczegóły sprawy:

Referat

Urząd Stanu Cywilnego Dębno
Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno
I piętro, pokój nr 121
Telefon 146318562

Godziny pracy:

poniedziałek           7:30 -16:30
wtorek-czwartek     7:30- 15:30
piątek                   7:30- 14:30

Osoba odpowiedzialna

Monika Dudek

Opis sprawy

Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje z rejestru stanu cywilnego zaświadczenia o stanie cywilnym.

Kogo dotyczy

Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy.

Wymagane dokumenty

1. Podanie o wydanie zaświadczenia.

2. Dokument tożsamości:  dowód osobisty lub paszport

3.Pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego oświadczenie o nieistnieniu okoliczności mających wpływ na stan cywilny nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej.

Miejsce składania pism

Urząd Stanu Cywilnego Dębno

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

Termin i sposób załatwienia

1.Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do kierownika  USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC Dębno) wydanie zaświadczenia następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

2.Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do kierownika  USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego wydanie zaświadczenia następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

3. Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.

4. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Opłaty

Opłata skarbowa:
• Zaświadczenie o stanie cywilnym – 38,00 zł  

Opłatę skarbową należy dokonać na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Dębno
BS Brzesko o/Dębno nr 51 9453 0009 0030 0300 0026 0002

w tytule podając „Opłata skarbowa  USC”

Konto dla rozliczeń transgranicznych: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.: SWIFT POLUPLPR  91 9453 0009 0030 0300 0026 0002

Podstawa prawna

1.Art. 44 ust.1 pkt 3 i Art. 44 ust. 4, Art. 49 ust. 1-3 i Art. 125  ust. 5 cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1741 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 194).

3. Art. 217-219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

4. Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114).

5. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262 z zm.).

6.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z zm.).

7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U.  z 2007 r. Nr 187 poz. 1330).

Tryb odwoławczy

W przypadku postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Inne informacje

Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy.

Może zostać wydane, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

(UWAGA ! posiadanie jedynie profilu zaufanego na platformie ePUAP nie jest wystarczające do otwarcia przesłanego dokumentu).

Żądane zaświadczenie może zostać przesłane elektronicznie za pomocą platformy ePUAP, odbiorca powinien posiadać odpowiednie  oprogramowanie odczytujące dokumenty opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Dokumenty do pobrania

Zał. Nr 1 Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12