URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane

Strona główna » Urząd Gminy » ZAŁATW SPRAWĘ (pobierz formularz) » Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o rejestrację  urodzenia;

Załącznik Nr 2 Wzór wniosku o rejestrację małżeństwa;

Załącznik Nr 2a Wzór oświadczenia o nazwiskach noszonych po zawarciu związku małżeńskiego;

Załącznik Nr 3 Wzór wniosku o rejestrację zgonu;

Załącznik Nr 4 Wzór pełnomocnictwa

Karta sprawy (PDF do wydruku)

Szczegóły sprawy:

Referat

Urząd Stanu Cywilnego Dębno
Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno
I piętro, pokój nr 121
Telefon 146318562


Godziny pracy:

poniedziałek           7:30 -16:30
wtorek-czwartek     7:30- 15:30
piątek                   7:30- 14:30   

Osoba odpowiedzialna

Monika Dudek

Opis sprawy

W rejestrze stanu cywilnego można dokonać, w formie czynności materialno technicznej, na wniosek lub z urzędu, rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane, oraz rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa  albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego.  

Kogo dotyczy

1. Wniosek o rejestrację zdarzenia do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego może złożyć osoba, której zdarzenie dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy, inna osoba, która wykaże interes prawny w rejestracji zdarzenia lub interes faktyczny w rejestracji zgonu.

2. Rejestracja zdarzenia przed konsulem 

Jeżeli urodzenie i zgon dotyczą obywatela polskiego, pisemny wniosek o rejestrację zdarzenia można złożyć do konsula. W takiej sytuacji konsul sporządza protokół, który po podpisaniu przez konsula i osobę składającą wniosek, jest przekazywany do kierownika urzędu stanu cywilnego wybranego przez wnioskodawcę celem sporządzenia aktu urodzenia lub zgonu.

Wymagane dokumenty

1. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport

2. Wniosek wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z wnioskiem o zarejestrowanie zdarzenia do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski (załączniki Nr 1,2,3).

3. Dowody: dokumenty (dotyczące odpowiednio urodzenia, małżeństwa, zgonu) wydane przez właściwy podmiot zagraniczny potwierdzające to zdarzenie oraz dane, które powinny być wpisane do polskiego aktu.

4. W przypadku transkrypcji zagranicznego dokumentu małżeństwa oświadczenie małżonków o wyborze nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa oraz oświadczenie o wyborze nazwisk dla dzieci pochodzących z małżeństwa (Załącznik Nr 2a do procedury ) jeśli zagraniczny dokument podlegający rejestracji ich nie zawiera.

5. Dokumenty dotyczące urodzenia, małżeństwa i zgonu wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula. Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula oraz dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

6. Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

7. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Dostosowanie pisowni danych.

Ważne! Jeżeli osoba ma sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego może,  wraz z wnioskiem  o rejestrację, złożyć wniosek o dostosowanie pisowni  danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej.

Miejsce składania pism

Urząd Stanu Cywilnego Dębno

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno  

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie sprawy, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.

Rejestracja  w rejestrze stanu cywilnego aktu stanu cywilnego oraz wydanie jego odpisu zupełnego.

Decyzja administracyjna odmawiająca uzupełnienia aktu stanu cywilnego

Opłaty

1.Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu rejestracji - 39,00 zł.

2.Pełnomocnictwo – 17,00  zł. (zwolnienia: dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia:

1) poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,

2) w sprawach: a) karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz w sprawach o wykroczenia, b) cywilnych, w których mocodawcy przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych,

3) jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,

4) jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy  o opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową należy dokonać na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Dębno,

BS Brzesko o/Dębno nr  51 9453 0009 0030 0300 0026 0002 w tytule podając „Opłata skarbowa  USC”.

Konto dla rozliczeń transgranicznych: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.: SWIFT POLUPLPR  91 9453 0009 0030 0300 0026 0002

Podstawa prawna

1. Art. 2, art. 22, art. 31, art. 109, art.110, art. 111, art. 112, art.133 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm. ).

2. Art. 33, art. 35, art. 76a i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz.U z 2016 r. poz. 23).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783.).

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego, oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego ( Dz. U. z 2015r., poz. 225 ).

4. Art. 20 a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

5. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.).

6. Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z zm. ).

8.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330).

9. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 224 ze zm.)

10. Art. 38 ustawy z dni a24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. Nr 217, poz. 1427 z zm.).

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212).

12. § 10 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. Nr 51, poz. 233 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul odmawia rejestracji zdarzenia, jeżeli wnioskodawca nie przedstawi dokumentu potwierdzającego zdarzenie lub rejestracja zdarzenia byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Od wydanej decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Inne informacje

1. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta osoba się posługuje.

3. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

Dokumenty do pobrania

Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o rejestrację  urodzenia;

Załącznik Nr 2 Wzór wniosku o rejestrację małżeństwa;

Załącznik Nr 2a Wzór oświadczenia o nazwiskach noszonych po zawarciu związku małżeńskiego;

Załącznik Nr 3 Wzór wniosku o rejestrację zgonu;

Załącznik Nr 4 Wzór pełnomocnictwa

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12