URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Strona główna » Urząd Gminy » ZAŁATW SPRAWĘ (pobierz formularz) » Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 Wzór wniosku

Karta sprawy (PDF do wydruku)

Szczegóły sprawy:

Referat

Urząd Stanu Cywilnego Dębno
Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno
I piętro, pokój nr 121
Telefon 146318562

Godziny pracy:

poniedziałek           7:30 -16:30
wtorek-czwartek     7:30- 15:30
piątek                   7:30- 14:30

Osoba odpowiedzialna

Monika Dudek

Opis sprawy

Przyjęcie oświadczenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego albo konsula o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują rozwiedziony małżonek oraz kierownik urzędu stanu cywilnego.

Kogo dotyczy

Rozwiedzionego małżonka

Wymagane dokument

1. Wniosek
2. Dokument tożsamości: dowód albo paszport

Miejsce składania pism

Urząd Stanu Cywilnego Dębno

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Sporządzenie protokołu o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa. Dołączenie do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka.

Opłaty

Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa - 11,00 zł.

Opłatę skarbową  należy  dokonać na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Dębno
BS Brzesko o/Dębno nr 51 9453 0009 0030 0300 0026 0002

w tytule podając „Opłata skarbowa USC”

Konto dla rozliczeń transgranicznych: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.: SWIFT POLUPLPR  91 9453 0009 0030 0300 0026 0002

Podstawa prawna

1. Art. 32 i art. 90 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)

2. Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2082)

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330).

5. Art. 26 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach Konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 389 ze zm.)

6. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Odmowa przyjęcia oświadczenia następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Inne informacje

1. Oświadczenie można złożyć do 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu przed Kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej. Po upływie tego terminu powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa możliwy jest wyłącznie w trybie administracyjnej zmiany nazwiska.

Wzmianka w akcie małżeństwa zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczenia jeżeli małżeństwo zarejestrowane jest w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dębnie.

2. W sytuacji, gdy małżeństwo zarejestrowane jest w innym Urzędzie Stanu Cywilnego, kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, przesyła protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu małżeństwa w terminie jednego dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu,  w celu dołączenia do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka.

3. Konsul, który przyjął oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, przesyła niezwłocznie protokół kierownikowi  urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu małżeństwa w celu dołączenia do aktu wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka.

Dowodem rozwiązania małżeństwa może być również prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie.

4. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta osoba się posługuje.

Dokumenty do pobrania

Załącznik Nr 1 Wzór wniosku

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12