URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Urząd Gminy

Strona główna » RODO » Urząd Gminy

Urząd Gminy Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno
NIP: 869-13-26-517, REGON: 000540357
tel. 14 66 58 714, 14 631 85 60, fax. 014 66 58 722
e-mail: sekretariat@gminadebno.pl, www: www.gminadebno.pl
Poniedziałek: 730 - 1630  
Wtorek - Czwartek: 730 - 1530  
Piątek: 730 - 1430

        

Konta Bankowe Urzędu Gminy Dębno

I. Obsługa budżetu:
BS Brzesko o/Dębno 87 9453 0009 0030 0300 0202 0001

 • dochody budżetu gminy z tytułu podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (Urzędy Skarbowe)
 • opłaty za wydanie dowodu osobistego
 • opłaty za udostępnienie danych osobowych

II. Obsługa Urzędu Gminy Dębno - dochody
BS Brzesko o/Dębno 51 9453 0009 0030 0300 0026 0002

 • podatki i opłaty lokalne
 • odsetki od nieterminowych wpłat należności
 • opłata skarbowa
 • opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • opłata za najem i dzierżawę mienia komunalnego
 • partycypacja w kosztach budowy kanalizacji, wodociągu itp.
 • Opłata za wywóz odpadów stałych itp.

III. Obsługa Urzędu Gminy – wydatki
BS Brzesko o/Dębno 24 9453 0009 0030 0300 0026 0003

IV. Urząd Gminy – Sumy depozytowe
BS Brzesko o/Dębno 40 9453 0009 0030 0300 0026 0006

 • wadia przetargowe
 • zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12