URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy

Barbara Armatys

pokój 108

Kontakt:  14 631 85 68

 

Skarbnik, jako główny odpowiedzialny za realizację budżetu sprawuje nadzór nad prawidłową gospodarką finansową Gminy oraz funkcjonowaniem obsługi finansowo - księgowej Urzędu.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 • koordynowanie prac i współpraca z Wójtem, kierownikami jednostek organizacyjnych, kierownikami wydziałów, sołtysami przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
 • przygotowywanie projektu budżetu Gminy;
 • nadzorowanie realizacji budżetu Gminy i podległych jednostek;
 • kontrola przestrzegania dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy;
 • przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie oraz projektów zarządzeń w tym zakresie;
 • przygotowanie projektów uchwał dotyczących wieloletniej prognozy finansowej Gminy;
 • opiniowanie projektów uchwał Rady wywołujących skutki finansowe dla Gminy;
 • zapewnienie realizacji uchwał Rady i zarządzeń Wójta dotyczących budżetu i gospodarki finansowej Gminy;
 • dokonywanie okresowych analiz, zapewnianie bieżącej informacji i oceny realizacji budżetu i przedkładanie ich odpowiednim organom Gminy;analiza sytuacji finansowej Gminy, oraz podległych jednostek organizacyjnych, monitorowanie płynności środków pieniężnych na rachunkach bankowych Gminy, wnioskowanie o lokowanie wolnych środków;
 • pomoc merytoryczna w przygotowaniu materiałów do przetargu na bankową obsługę Gminy;
 • sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem rachunkowości i gospodarki finansowej Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z upoważnieniem Wójta;
 • dokonywanie kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązali finansowych;
 • opracowywanie procedur kontroli finansowej poprzez przygotowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących w szczególności:zakładowego planu kont, obiegu i kontroli dokumentów finansowych, zasad
  i przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,
 • nadzorowanie i wykonywanie kontroli finansowej budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych;
 • współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, instytucjami rozliczającymi budżet państwa i Gminy oraz podmiotami uczestniczącymi w procesie gospodarki finansowej Gminy;
 • koordynowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, poprzez pełnienie funkcji jednostki współpracującej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów, a w szczególności opracowywanie instrukcji postępowania w przypadkach wskazanych w ustawie;
 • współpraca z audytorem w zakresie prowadzenia audytu;
 • prowadzenia rachunkowości jednostki;
 • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
  i finansowych;
 • sprawowanie nadzoru nad realizacja zadań w zakresie: księgowości i sprawozdawczości budżetowej Urzędu
  i podległych jednostek organizacyjnych, egzekucji administracyjnej i sądowej; wymiaru i księgowości podatków i opłat lokalnych; wymiaru i księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • dokonywanie lokat wolnych środków;
 • dokonywanie czynności związanych z terminową spłatą zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów;
 • dokonywanie dekretacji dowodów księgowych;
 • prowadzenie ewidencji i spraw związanych z udzielonymi i otrzymanymi pożyczkami, kredytami, poręczeniami
  i gwarancjami,
 • przyjmowanie i dokonywanie zwrotów depozytów, zabezpieczeń gwarancyjnych, wadiów,
 • sporządzanie sprawozdań z otrzymanych dotacji i subwencji;
 • sporządzanie sprawozdawczości w zakresie budżetu Gminy;
 • sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych;
 • kontrola sprawozdań finansowych i budżetowych Urzędu Gminy i podległych jednostek  oraz nadzór nad ich sporządzaniem;
 • wykonywanie innych zadań i czynności powierzonych przez Wójta;

W przypadku nieobecności Skarbnika zastępstwo pełni główny księgowy – Kierownik Wydziału Finansowo-Podatkowego.

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12