GMINA

Drukuj drukuj

Ogłoszenia

Strona główna » O gminie » Ogłoszenia » Nabór członków Komitetu Rewitalizacji

Nabór członków Komitetu Rewitalizacji

5.01.2017
Nabór członków Komitetu Rewitalizacji

Wójt Gminy Dębno ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr XIV/246/2016Rady Gminy Dębno z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Dębno
w zakresie rewitalizacji.

W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 13 do 28 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, tj. przedstawicieli mieszkańców gminy (w tym obszaru rewitalizacji), organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych gminy oraz innych grup społecznych.

Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał do dnia 25 stycznia 2017 roku włącznie. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji oraz dostarczenie go w następujący sposób:

1) drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: sekretariat@gminadebno.pl, w tytule e-maila wpisując: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”;

2) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno, z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”.

3) bezpośrednio do pok. 213 w Urzędzie Gminy Dębno w godzinach pracy Urzędu.

Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone
w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy Dębno. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy Dębno zgodnie z limitami osobowymi określonymi
w Regulaminie.


Załączniki:

  1. Regulamin Komitetu Rewitalizacji
  2. Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji

Wróć do ogłoszeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12