EDUKACJA

Drukuj drukuj

Wydarzenia szkolne

Strona główna » Szkoły podstawowe » Wydarzenia szkolne » O ważnych sprawach należy rozmawiać!

O ważnych sprawach należy rozmawiać!

9.12.2019
O ważnych sprawach należy rozmawiać!

W Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi 29 listopada br. odbyło się szkolenie z tematu koordynacji działań w obszarze przeciwdziałania przemocy i alkoholizmowi w rodzinie oraz procedury Niebieskiej Karty w oświacie.

W szkoleniu uczestniczyli przede wszystkim dyrektorzy szkół z terenu Gminy Dębno, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wraz z członkami grup roboczych.

Rozmawiano na temat przesłanek sugerujących wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty” z uwzględnieniem: sytuacji krzywdzenia dziecka, sytuacji uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa. Starano się rozróżnić przemoc od konfliktu oraz dyskutowano nad rodzajem działań  antyprzemocowych i antyalkoholowych skierowanych do uczniów. Wszyscy uczestnicy szkolenia jednogłośnie zauważyli niepokojący wzrost zachowań ryzykownych u uczniów w różnych aspektach w tym: w aspekcie przemocy i spożywaniu alkoholu.

Szkolenie zostało sfinansowane przez Urząd Gminy Dębno z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. oraz przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie.

Dziękujemy za aktywny udział w szkoleniu. Państwa obecność wskazuje, że omawiany temat był niezwykle ważny.

O ważnych sprawach należy rozmawiać!
O ważnych sprawach należy rozmawiać!
O ważnych sprawach należy rozmawiać!

Wróć do wydarzeń szkolnych

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12