GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Podsumowanie XIII posiedzenia Rady Gminy Dębno

Podsumowanie XIII posiedzenia Rady Gminy Dębno

29.11.2019
Podsumowanie XIII posiedzenia Rady Gminy Dębno

W dniu 29 listopada w sali narad urzędu odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Dębno. Radni podjęli uchwały m.in. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Dębno.

W trakcie obrad zatwierdzony został także Program Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020.

Zmianom uległy także uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, w tym szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówek prowadzonych na terenie gminy Dębno, trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji oraz w sprawie:  Statutu Placówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy.

W ostatniej części Radni dokonali zmian w budżecie gminy na 2019 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2033.

Podsumowanie XIII posiedzenia Rady Gminy Dębno
Podsumowanie XIII posiedzenia Rady Gminy Dębno

Wróć do wydarzeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12