GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020

Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020

13.08.2019
Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Obywatelskich informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów zamieszkałych na obszarze Gminy Dębno. Świadczenia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży uczącej się, stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej  i życiowej.

Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk. Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 złotych netto.

Aby uzyskać stypendium socjalne należy złożyć stosowny wniosek.
Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów,  które potwierdzają dochody netto rodziny za m-c sierpień 2019 r., jednocześnie oryginały powyższych dokumentów przedłożyć do wglądu.

Wypełniony formularz należy złożyć  w terminie do 15.09.2019 r. w Urzędzie Gminy Dębno pok.102.

Informacji w powyższej sprawie  udziela pracownik Agata Batko tel. 14 6318563.

Wnioski do pobrania.


Wróć do ogłoszeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12