GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Informacja o rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i pierwszych klas szkół podstawowych

Informacja o rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i pierwszych klas szkół podstawowych

30.01.2019
Informacja o rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i pierwszych klas szkół podstawowych

W roku szkolnym 2019/2020 zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, a rekrutacja przebiega w dwóch etapach.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, brane są pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 pkt. 1-7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole, odział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej  nadal dysponuje wolnymi miejscami brane pod uwagę są kryteria określone w Uchwale Nr II/259/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno, określenia dokumentów niebędących do ich potwierdzenia oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym  do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 określa Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Dębno z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno.

KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci aktualnie uczęszczających do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, składają na rok szkolny 2019/2020 deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, określonym w w/w harmonogramie.

SZKOŁA PODSTAWOWA

 W roku szkolnym 2019/2020 zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm. ) do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu tym są brane kryteria określone w Uchwale Nr II/258/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla którym organem prowadzącym jest Gmina Dębno, określenia dokumentów niezbędnych do ich przeprowadzania oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 określa Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Dębno z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno.

Kryteria i liczba punktów za poszczególne kryteria zostały ustalone w taki sposób, aby zapewnić jak najlepszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny oraz gwarantuje dzieciom poczucie bezpieczeństwa i stabilności, jak i również uwzględniając potrzeby rodzica/rodziców w zakresie godzenia obowiązków zawodowych z obowiązkami rodzica.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo
w placówce publicznego przedszkola i publicznej szkoły podstawowej:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Biadolinach Szlacheckich – tel. 14 6658136

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dębnie – tel. 14 6658769

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworsku – tel. 14 6657183

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowej – tel. 14 6656125

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łysej Górze – tel. 14 6657315

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Maszkienicach – tel. 14 6638564

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzy – tel. 14 6656248

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej – tel. 14 6656730

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Sufczynie – tel. 14 6658072

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej – tel. 14 6658218

- Publiczne Przedszkole w Łoniowej – tel. 14 6656321

- Publiczne Przedszkole w Porąbce Uszewskiej – tel. 14 6656760

- Publiczne Przedszkole w Woli Dębińskiej – tel. 14 6658683


Wróć do ogłoszeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12