GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Podpisywanie umów z mieszkańcami na dofinansowanie do wymiany pieca

Podpisywanie umów z mieszkańcami na dofinansowanie do wymiany pieca

14.06.2018
Podpisywanie umów z mieszkańcami na dofinansowanie do wymiany pieca

Urząd Gminy Dębno przystępuje do podpisywania umów z mieszkańcami na dofinansowanie ekologicznego źródła ciepła w ramach projektów: „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego” – poddziałanie 4.4.2 oraz „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego.”- poddziałanie 4.4.3.

Właściciele budynków znajdujących się na listach podstawowych, zakwalifikowani do projektów będą zapraszani do Urzędu w celu podpisania umów.

Umowę o dofinansowanie na wymianę pieca może podpisać osoba legitymująca się tytułem prawnym do nieruchomości lub lokalu. W przypadku współwłasności wymagana będzie zgoda współwłaścicieli.

Do podpisania umowy należy przygotować:

  • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością: akt notarialny, postępowanie sądu,  numer księgi wieczystej;
  • Dowód osobisty;
  • Numer rachunku bankowego;
  • W przypadku współwłasności oświadczenie współwłaścicieli (załącznik nr 2 do Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji).


Poniżej zamieszczono Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”, z którego wynikają zasady uczestnictwa w programie oraz wzory załączników do umowy.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Dębno, pokój nr. 212 i 213 oraz pod numerami telefonów: 14 631 85 55, 14 631 85 56.

Załączniki:

1. Regulamin
2. Wzór umowy z mieszkańcem- piec gazowy;
3. Wzór umowy z mieszkańcem- piec na paliwa stałe;
4. Klauzula informacyjna.


Wróć do wydarzeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12