INWESTYCJE

Drukuj drukuj

Inwestycje w Gminie Dębno zrealizowane

Strona główna » Inwestycje w Gminie Dębno

Odbudowa dróg w Gminie Dębno

22.07.2015
Odbudowa dróg w Gminie Dębno

Dobra wiadomość dla mieszkańców Gminy Dębno. Zakończono prace przy remoncie dwóch odcinków dróg w miejscowości Niedźwiedza, tzw Tekielówka oraz we wsi Wola Dębińska, tzw Zielona Droga. Projekt został zrealizowany w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Zakres wykonywanych prac obejmował wzmocnienie podbudowy i wykonanie nawierzchni asfaltowej a także uzupełnienie poboczy i udrożnienie rowów.

Budowa kanalizacji sanitarnej

17.07.2015
Budowa kanalizacji sanitarnej

Obecnie trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej, mające na celu odprowadzenie ścieków sanitarnych z obiektów zlokalizowanych w miejscowości Sufczyn (Górny) i  Łysa Góra do oczyszczalni ścieków mieszczącej się w Woli Dębińskiej.

Realizacja inwestycji ma na celu uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Dębno oraz dostosowanie jej do wymogów prawa polskiego i unijnego. Inwestycja poprawi warunki bytowe  mieszkańców miejscowości objętych projektem, a także mieszkańców wsi z nimi sąsiadujących. Wykonywane prace obejmują działania dotyczące likwidacji niedoborów w systemie odprowadzania ścieków, a budowa sieci kanalizacyjnej ma na celu usunięcie bezodpływowych zbiorników oraz wyeliminowanie odprowadzania zanieczyszczeń bezpośrednio do gleby i wód powierzchniowych, co  przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Perle

26.06.2015
Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Perle

Kolejna siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej zostanie wyremontowana. W ramach konkursu „Małopolskie Remizy” pozyskano 65 tys. złotych na termomodernizację budynku OSP w Perle. Zakres inwestycji obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych i stropu oraz ścian na poddasze, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej z założeniem nowych parapetów z blachy.

Konserwacja tablic epitafijnych

16.06.2015
Konserwacja tablic epitafijnych

Dwie tablice epitafijne, znajdujące się w kościele p.w. św. Małgorzaty w Dębnie zostały poddane konserwacji. Jedna z nich pochodzi z 1902 r. i jest poświęcona pamięci Stanisława Jastrzębskiego.

Prace konserwatorskie obejmowały m.in. oczyszczenie ram z wtórnych warstw malarskich oraz powierzchni kamienia z gipsowych nawarstwień. Tablice są wykonane z wapienia, który przez lata uległ zniszczeniu, dlatego wszystkie ubytki zostały uzupełnione. Ostatnim etapem renowacji było szlifowanie, polerowanie i wykonanie pozłotnictwa liter.

Budowa kanalizacji sanitarnej i adaptacja oczyszczalni ścieków

15.06.2015
Budowa kanalizacji sanitarnej i adaptacja oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Dębno informuje o realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i adaptacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Dębno” dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno – ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Na dzień dzisiejszy zakończono prace projektowe na zadaniu „Adaptacja oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej” oraz wystąpiono o uzyskanie pozwolenia na budowę oczyszczalni. Ponadto cały czas trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sufczyn i Łysa Góra gdzie wykonano ponad 3,5 km sieci.

[ poprzednia| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ]

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12